Seite 33 - buk8

Basic HTML-Version

Članak 217.
Uprovedbi inspekcijskog nadzora inspektor nadzire:
– stanje prirode,
– korištenje i uporabu zaštićenih i drugih dijelova prirode,
– provođenje uvjeta i mjera zaštite prirode te drugih akata izdanih na temelju
ovoga Zakona,
– provođenje kompenzacijskih uvjeta,
– provođenje planova gospodarenja prirodnim dobrima u dijelu koji se
odnosi namjere i uvjete zaštite prirode,
– provođenje plana upravljanja i programa zaštite, održavanja, očuvanja,
promicanja i korištenja zaštićenih dijelova prirode,
– radnje kojemogu prouzročiti promjene i oštećenja prirode,
– provođenje neposredne zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i
korištenja zaštićenih dijelova prirode,
– provođenjemjera zaštite vrsta i ostalih zaštićenih dijelova prirode,
– uvoz i trgovinu vrstama, ako podliježu ograničenjima ili zabranama
propisanimovimZakonom ili na temelju njega donesenimpropisima,
– postupanje sa strogo zaštićenimvrstama,
– uvođenje stranih vrsta i genetski modificiranih organizama ili ponovno
uvođenje zavičajnih divljih vrsta u prirodu,
– provođenje i drugih propisanih uvjeta i mjera zaštite bioraznolikosti i
georaznolikosti utvrđenih ovim Zakonom i propisa donesenih na temelju
ovoga Zakona.
Članak 218.
(1) U provedbi inspekcijskog nadzora inspektor ima pravo i obvezu
nadziranimosobama privremeno oduzeti:
– predmete kojima je počinjeno kazneno djelo ili prekršaj predviđen ovim
Zakonom,
– dio prirode i odrediti njegovu pohranu, odnosno čuvanje.
(2) Za oduzete predmete i dijelove prirode inspektor izdaje potvrdu te
podnosi optužni prijedlog ili kaznenu prijavu.
(3) O trajnom oduzimanju dijela prirode i predmeta iz stavka 1. ovoga članka
odlučuje nadležni sud.
(4) Dio prirode stečen protuzakonitom radnjom koji je podložan kvarenju ili
se ne može odgovarajuće zbrinuti ili ako njegovo čuvanje zahtijeva
nerazmjerne troškove prodaje se, ako je prodaja dopuštena prema ovom
Zakonu, a ostvarena sredstva prihod su državnog proračuna, ili se s tim
dijelomprirode postupa na način koji je najprimjereniji za njegovo očuvanje i
zaštitu.
Članak 219.
(1) Ako inspektor u inspekcijskom nadzoru utvrdi nedostatke ili
nepravilnosti kojima se krše odredbe ovoga Zakona ili koje mogu prouzročiti
štetne posljedice za prirodu, rješenjem nalaže stranki otklanjanje nedostataka
ili nepravilnosti, odnosno obustavu aktivnosti koje mogu prouzročiti štetne
posljedice za prirodu.
(2) Ako inspektor u inspekcijskom nadzoru utvrdi da su nedostaci,
nepravilnosti ili određene aktivnosti prouzročile štetne posljedice za prirodu,
rješenjem naređuje uspostavu prijašnjeg stanja, odnosno zabranjuje daljnje
aktivnosti i naređujemjere za uklanjanje štetnih posljedica.
(3) Inspektor ne donosi rješenje iz stavka 1. ovoga članka ako su utvrđene
nepravilnosti otklonjene tijekom inspekcijskog nadzora, odnosno do
donošenja rješenja, što je dužan utvrditi i navesti u zapisniku.
(4) Radi sprječavanja nastanka neotklonjivih posljedica za prirodu, odnosno
radi naređivanja hitnih zaštitnih mjera, inspektor može donijeti rješenje u
usmenom obliku, što je dužan unijeti u zapisnik, uz naznaku da će se rješenje
donijeti i u pisanom obliku, osim ako stranka ne zahtijeva pisani otpravak
usmenog rješenja.
Članak 220.
U provedbi inspekcijskog nadzora inspektor ima pravo i obvezu nadziranim
osobama, koje nemaju dopuštenje ili drugi akt sukladno odredbama ovoga
Zakona, rješenjemzabraniti:
– branje zaštićenih biljaka, gljiva i njihovih dijelova,
– rastjerivanje, hvatanje, držanje, ubijanje i prepariranje zaštićenih životinja i
njihovih razvojnih oblika,
– uklanjanje gnijezda ili legla divljih vrsta,
– uvođenje i ponovno uvođenje divljih vrsta u prirodu,
– promet zaštićenimvrstama i mineralima i fosilima,
– držanje, uzgoj, uvoz i trgovinu zaštićenimvrstama i mineralima i fosilima,
– promet primjercima biljnih ili životinjskih vrsta te vrsta gljiva zaštićenih
temeljemmeđunarodnih ugovora kojih je stranka Republika Hrvatska,
– promet nekretnina na zaštićenimpodručjima,
– podvodne aktivnosti u zaštićenimpodručjima,
– obavljanje propisanih poslova zaštite prirode,
– istraživanja u zaštićenim područjima i/ili istraživanja zaštićenih vrsta i
minerala i fosila.
Članak 221.
(1) Ako inspektor u obavljanju inspekcijskog nadzora utvrdi da je počinjen
prekršaj propisan ovim Zakonom, dužan je izdati prekršajni nalog prema
posebnom zakonu, odnosno podnijeti optužni prijedlog nadležnom
prekršajnom sudu.
(2) Ako inspektor u obavljanju inspekcijskog nadzora utvrdi da postoje
osnove sumnje da je počinjeno kazneno djelo, dužan je podnijeti kaznenu
prijavu nadležnomdržavnomodvjetništvu.
(3) Ako je tijekom kršenja ovoga Zakona počinjena šteta nad dijelom prirode
ili prirodnimdobrom, inspektor će u zapisniku opisati počinjenu štetu.
(4) Visinu počinjene štete inspektor će utvrditi na temelju važećih propisa ili
će procjenu štete zatražiti od osobe ovlaštene prema posebnom propisu kojim
se uređuju stručni poslovi zaštite okoliša i/ili stalnog sudskog vještaka.
(5) Troškove procjene štete iz stavka 4. ovoga članka u potpunosti snosi
stranka koja je počinila prekršaj, odnosno prouzročila štetu.
(6) Inspektor je dužan u optužnom prijedlogu predložiti oduzimanje
utvrđenog iznosa imovinske koristi, odnosno naplatu štete iz stavka 4. ovoga
članka.
Članak 222.
(1) Nadzirane osobe, tijela državne uprave, jedinice lokalne i područne
(regionalne) samouprave dužne su inspektoru omogućiti provedbu
inspekcijskog nadzora i osigurati mu uvjete za neometan rad, dati na uvid i
korištenje svu potrebnu dokumentaciju, te na pisani zahtjev inspektora
dostaviti ili pripremiti, bez naplate, dodatne podatke potrebne za obavljanje
inspekcijskog nadzora.
(2) Nadzirane osobe dužne su na traženje inspektora privremeno obustaviti
djelatnost i poslovanje u tijeku inspekcijskog nadzora, ako inspektor ne bi
mogao na drugi način obaviti inspekcijski nadzor ili utvrditi činjenično
stanje.
(3) Nadzirana osoba inspektoru nije omogućila provedbu inspekcijskog
nadzora ako:
– onemogući utvrđivanje identiteta,
– zapriječi ulazak u privatni ili službeni prostor,
– onemogući nesmetano obavljanje nadzora u radnim i službenim
prostorijama,
– ne dopusti ulazak i pregled zgrada i objekata, poslovnih, stambenih i drugih
prostora, sredstava rada, alata, vozila i drugih prijevoznih sredstava,
poslovne dokumentacije i isprava na temelju kojih se dokazuje identitet i
poslovanje te dijelova prirode na kojima se obavlja inspekcijski nadzor,
– ometa inspekcijski nadzor, daje lažne podatke i informacije, vrijeđa, prijeti
ili fizički napada inspektora,
– ne dostavi na pisani zahtjev u određenom roku na uvid sve podatke i
dokumentaciju potrebnu u provedbi nadzora,
– ne izvijesti o poduzetimmjerama otklanjanja utvrđenih nedostataka,
– izbjegava inspekcijski nadzor,
– nije provela radnje iz stavka 2. ovoga članka,
– ne dopusti oduzimanje predmeta, dijelova prirode, mrtvih ili živih
organizama te njihovih dijelova i derivata, koji su protuzakonito stečeni,
odnosno predstavljaju sredstvo počinjenja prekršaja ili koji su nastali
protuzakonitom radnjom.
(4) Ako se inspekcijski nadzor nije mogao obaviti zbog neopravdanog
protivljenja vlasnika, posjednika ili druge osobe ili kad se pri obavljanju
nadzora opravdano očekuje pružanje otpora, inspektor može zatražiti pomoć
policije sukladno posebnompropisu kojim se uređuje postupanje policije.
Članak 223.
(1) Inspektor je dužan utvrditi je li izvršno rješenje izvršeno te ako nije
donijeti rješenje o izvršenju u roku od osamdana od izvršnosti tog rješenja.
(2) Dodatni rok za ispunjenje obveze utvrđen rješenjem o izvršenju ne može
biti duži od 30 dana.
(3) Troškove izvršenja rješenja snosi stranka kojoj je izvršenje naređeno.
(4) Troškovi izvršenja inspekcijskog rješenja namiruju se iz državnog
proračuna do naplate od pravne ili fizičke osobe kojoj je izvršenje naređeno.
(5) O ispunjenju obveze utvrđene inspekcijskim rješenjem stranka je dužna
izvijestiti inspektora u roku od osamdana od izvršenja istih.
Članak 224.
(1) Ako u provedbi inspekcijskog nadzora inspektor utvrdi da se nadzirana
osoba kojoj je izdan Zakonom propisani akt ne pridržava uvjeta određenih u
aktu zbog čega može prouzročiti tešku i neposrednu opasnost za život i
zdravlje ljudi ili kažnjivo onečišćenje prirode, predložit će Ministarstvu
ukidanje tog akta.
(2) Ako u provedbi inspekcijskog nadzora inspektor utvrdi da nadzirana