Seite 32 - buk8

Basic HTML-Version

– ekološku poduku posjetitelja i lokalnog stanovništva,
– skrb o sigurnosti posjetitelja i poduzimanju radnji spašavanja,
– motrenje i praćenje stanja biljnih i životinjskih vrsta, vrsta gljiva te drugih
vrijednosti zaštićenog područja i područja ekološkemreže.
(3) Načina rada i postupanja glavnog čuvara prirode i čuvara prirode i
korištenja ovlasti iz stavka 1. podstavka 1. do 6. i stavka 2. ovoga članka
propisujeministar pravilnikom.
(4) Na način korištenja ovlasti iz stavka 1. podstavka 7. do 11. ovoga članka
primjenjuju se odredbe posebnih propisa.
C) INSPEKCIJSKI NADZOR
Članak 210.
(1) Inspekcijski nadzor nad primjenom ovoga Zakona i propisa donesenih na
temelju ovoga Zakona (u daljnjem tekstu: inspekcijski nadzor) obavljaju
državni službenici inspekcije zaštite prirodeMinistarstva.
(2) Inspekcijski nadzor u zaštićenom području i području ekološke mreže
provode i druge inspekcije nadležne prema posebnim propisima iz područja
zaštite okoliša, poljoprivrede, šumarstva, lovstva, ribarstva, vodnog
gospodarstva, rudarstva, veterinarstva i zdravstva (u daljnjem tekstu:
koordinirani inspekcijski nadzor) na način propisan ovim Zakonom i
navedenimposebnimpropisima.
(3) Koordinirani inspekcijski nadzor iz stavka 2. ovoga članka ne isključuje
samostalno postupanje drugih inspekcija u okviru njihovih nadležnosti
sukladno posebnimpropisima.
(4) Poslovi inspekcijskog nadzora zaštite prirode su poslovi s posebnim
uvjetima rada.
Članak 211.
(1) Policijski službenici Ministarstva unutarnjih poslova, kao ovlaštene
osobe, obavljaju inspekcijski nadzor na način propisan ovim Zakonom ako
postoji osnovana sumnja o povredi odredbi ovoga Zakona i propisa
donesenih na temelju ovoga Zakona, a inspektori iz članka 210. stavka 1.
ovoga Zakona nisu nazočni ili nisu umogućnosti intervenirati.
(2) Ovlaštene osobe Obalne straže Republike Hrvatske obavljaju
inspekcijski nadzor na način propisan ovimZakonom na području zaštićenog
ekološko-ribolovnog pojasa Republike Hrvatske, odnosno gospodarskog
pojasa Republike Hrvatske sukladno posebnompropisu.
(3) Ovlaštene osobe Obalne straže Republike Hrvatske mogu obavljati
inspekcijski nadzor na način propisan ovim Zakonom u unutarnjimmorskim
vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske ako postoji osnovana
sumnja o povredi odredbi ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju
ovoga Zakona, a inspektori iz članka 210. stavka 1. ovoga Zakona nisu
nazočni ili nisu umogućnosti intervenirati.
Članak 212.
(1) Inspekcijski nadzor provode glavni inspektor zaštite prirode, viši
inspektor zaštite prirode i inspektor zaštite prirode (u daljnjem tekstu:
inspektor).
(2) Na radno mjesto za glavnog inspektora zaštite prirode može se rasporediti
osoba koja ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički
diplomski stručni studij iz prirodnih, biotehničkih, biomedicinskih ili
društvenih područja, s najmanje deset godina radnog iskustva u struci, i koja
ima istaknute rezultate rada na području inspekcije zaštite prirode te ima
položen državni stručni ispit.
(3) Na radno mjesto za višeg inspektora zaštite prirode može se rasporediti
osoba koja ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički
diplomski stručni studij iz prirodnih, biotehničkih, biomedicinskih ili
društvenih područja, s najmanje pet godina radnog iskustva u struci, te ima
položen državni stručni ispit.
(4) Na radno mjesto za inspektora zaštite prirode može se rasporediti osoba
koja ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani
preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski
stručni studij iz prirodnih, biotehničkih, biomedicinskih ili društvenih
područja, s najmanje tri godine radnog iskustva u struci te položen državni
stručni ispit.
(5) Osim uvjeta iz stavaka 2., 3. i 4. ovoga članka, inspektori moraju
ispunjavati i uvjete određene propisima kojima se uređuju položaj, prava i
obveze državnih službenika.
(6) Radna mjesta s ovlastima, nadležnosti i uvjetima koje moraju ispunjavati
inspektori na određenim radnim mjestima, utvrđuje ministar sukladno
posebnompropisu.
Članak 213.
(1) Inspektor u provedbi inspekcijskog nadzora dokazuje službeno svojstvo,
identitet i ovlasti službenom iskaznicom i značkom.
(2) O izdanim službenim iskaznicama i značkamaMinistarstvo vodi upisnik.
(3) Sadržaj, oblik, način izdavanja i uporabe službene iskaznice i značke te
način vođenja upisnika o izdanim službenim iskaznicama i značkama
propisujeministar pravilnikom.
Članak 214.
(1) Inspektor provodi nadzor sukladno godišnjem i mjesečnom planu rada
inspekcije zaštite prirode koji se usklađuju s godišnjim planovima i
programima rada drugih inspekcija radi provođenja koordiniranih
inspekcijskih nadzora.
(2) Ministar će sporazumno s ministrima poljoprivrede, šumarstva, lovstva,
ribarstva i vodnog gospodarstva, gospodarstva, unutarnjih poslova,
pomorstva i prometa, zdravlja te glavnim inspektorom Državnog
inspektorata u okviru djelokruga tih inspekcijskih službi, odrediti sadržaj i
način suradnje u provedbi koordiniranih inspekcijskih nadzora.
Članak 215.
(1) Inspektor nije dužan najaviti nadziranoj osobi početak inspekcijskog
nadzora, osim ako ocijeni da je takva obavijest potrebna u svrhu obavljanja
nadzora.
(2) Inspektor samostalno vodi postupak, obavlja radnje i poduzima mjere za
koje je ovlašten.
(3) Nitko ne smije, koristeći se službenim položajem ili na drugi način,
sprječavati ili ometati inspektora u obavljanju nadzora i poduzimanju mjera i
radnji za koje je ovlašten.
Članak 216.
(1) Uprovedbi inspekcijskog nadzora inspektor je ovlašten:
– pregledati zaštićeni dio prirode, područje ekološke mreže te ostale dijelove
prirode,
– zatražiti osobne podatke od nadzirane osobe i osoba nazočnih nadzoru
(osobnu iskaznicu, OIB, putovnicu ili druge osobne dokumente), na temelju
kojihmože provjeriti identitet istih,
– pregledati zgrade i objekte poslovnih, stambenih i drugih prostora, sredstva
rada, alate, vozila i druga prijevozna sredstva, poslovnu dokumentaciju
(poslovne knjige, registre, dokumente, ugovore, isprave i dr. poslovnu
dokumentaciju koja omogućuje uvid u poslovanje nadzirane osobe) te
dijelove prirode na kojima se obavlja inspekcijski nadzor,
– zatražiti od nadzirane osobe u postupku da osigura uvjete za neometano
obavljanje inspekcijskog nadzora,
– uzimati izjave od nadzirane osobe ili zakonskog predstavnika nadzirane
osobe ili opunomoćenika nadzirane osobe, radi pribavljanja dokaza o
činjenicama koje se ne mogu izravno utvrditi, kao i od drugih osoba nazočnih
inspekcijskomnadzoru,
– preslikati, odnosno privremeno oduzeti dokumentaciju nadzirane osobe,
koja je potrebna za daljnje vođenje inspekcijskog postupka,
– zatražiti pisano od nadzirane osobe točne i potpune podatke te
dokumentaciju potrebnu u inspekcijskomnadzoru,
– utvrđivati činjenično stanje na vizualni način (fotografiranje, snimanje
kamerom, videozapis i sl.),
– obavljati i druge radnje sa svrhom inspekcijskog nadzora.
(2) Uprovedbi inspekcijskog nadzora inspektor će rješenjem:
– zatražiti uspostavu prijašnjeg stanja,
– narediti hitne mjere radi sprječavanja ili smanjivanja štete nastale zbog
obavljanja radova, djelatnosti i radnji ili daljnjeg sprječavanja nastanka štete,
– zatražiti determinaciju, uzorkovanje i vještačenje od ovlaštenih osoba, s
ciljem determinacije vrste, odnosno utvrđivanja uzroka oštećenja zaštićenog
dijela prirode ili oboljenja i uginuća jedinke radi utvrđivanja visine štete na
vrsti ili drugomdijelu prirode,
– zabraniti obavljanje djelatnosti, radnji i radova koji nisu u skladu s ovim
Zakonom i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona.
(3) Poslove iz stavka 1. ovoga članka ovlaštene su obavljati i ovlaštene osobe
iz članka 211. ovoga Zakona.
(4) Pod poslovnim prostorijama u smislu stavka 1. podstavka 3. ovoga članka
smatraju se stambene i poslovne prostorije i drugi prostor u kojima nadzirana
osoba obavlja svoju djelatnost.
(5) Troškove iz stavka 1. podstavka 6. ovoga članka podmiruje nadzirana
osoba.
(6) Troškovi analize uzoraka iz stavka 2. podstavka 3. ovoga članka namiruju
se iz sredstava državnog proračuna, a ako se dokaže povreda odredbi ovoga
Zakona troškove podmiruje stranka.