Seite 31 - buk8

Basic HTML-Version

osigurava se sudjelovanje javnosti.
Članak 200.
Dokumentacija i podaci o inventarizaciji svih sastavnica bioraznolikosti i
georaznolikosti te praćenju stanja očuvanosti prirode, a osobito zaštićenih
dijelova prirode prikuplja se i čuva u Zavodu i Ministarstvu.
XI. PROMICANJE ZAŠTITE PRIRODE
Članak 201.
(1) Ministarstvo, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te
Zavod i javne ustanove dužni su poticati informiranje javnosti o zaštiti
prirode i njezinu očuvanju.
(2) U cilju promicanja zaštite prirode obilježava se Dan zaštite prirode 22.
svibnja naMeđunarodni dan bioraznolikosti.
Članak 202.
(1) Radi promicanja zaštite prirode uspostavlja se jedinstveni vizualni
identitet.
(2) Vizualni identitet i knjigu standarda za njegovo korištenje propisuje
ministar pravilnikom.
Članak 203.
(1) Priznanja i nagrade za postignuća u području zaštite prirode dodjeljuju se
za:
– ostvarene rezultate na poticanju i promicanju zaštite prirode,
– ostvarene rezultate rada na projektima i programima u zaštiti prirode,
– razvoj sustava obrazovanja o zaštiti prirode u odgoju i obrazovanju,
– dostignuća pojedinca za razvoj i unapređenje zaštite prirode na državnoj i
međunarodnoj razini,
– znanstvenoistraživački doprinos razvoju i unapređenju zaštite prirode,
– doprinos stručnih institucija te strukovnih i drugih udruga razvoju i
unapređenju zaštite prirode,
– ostvarene rezultate rada u Zavodu i javnimustanovama.
(2) Priznanja i nagrade dodjeljujeMinistarstvo.
(3) Vrste, izgled, postupak i način dodjele priznanja i nagrada propisuje
ministar pravilnikom.
XII. FINANCIRANJE ZAŠTITE PRIRODE
Članak 204.
(1) Sredstva za financiranje zaštite prirode osiguravaju se u državnom
proračunu, proračunima jedinica područne (regionalne) i lokalne
samouprave te iz drugih izvora prema odredbama ovoga Zakona.
(2) Sredstva za financiranje zaštite prirode mogu se osigurati i kroz sustav
koncesija, koncesijskih odobrenja i drugih odgovarajućih modela takvog
financiranja sukladno posebnimpropisima.
(3) Financiranje zaštite prirode može se osigurati i sredstvima kao što su:
donacije, krediti, sredstva međunarodne pomoći, sredstva stranih ulaganja
namijenjenih za zaštitu prirode i druga sredstva propisana posebnim
zakonom te sredstva iz instrumenata, programa i fondova Europske unije,
Ujedinjenih naroda i međunarodnih organizacija.
(4) Sredstva za financiranje zaštite prirode koriste se za očuvanje, zaštitu i
unapređivanje bioraznolikosti i georaznolikosti, u skladu sa strategijama,
planovima i programima.
XIII. NADZOR
A) UPRAVNI NADZOR
Članak 205.
(1) Upravni nadzor nad primjenom odredaba ovoga Zakona i propisa
donesenih na temelju ovoga Zakona obavljaMinistarstvo.
(2) Upravni nadzor nad zakonitošću rada Zavoda i zakonitošću rada i općih
akata javnih ustanova za upravljanje zaštićenim područjima kojima je
osnivač Republika Hrvatska obavljaMinistarstvo.
(3) Nadzor nad zakonitošću rada i općih akata javnih ustanova za upravljanje
zaštićenim područjima kojima je osnivač jedinica područne (regionalne)
samouprave obavlja nadležno upravno tijelo.
(4) Nadzor nad stručnim radom Zavoda i javnih ustanova iz stavaka 2. i 3.
ovoga članka obavljaMinistarstvo.
B) NEPOSREDNI NADZORUZAŠTIĆENIMPODRUČJIMA
Članak 206.
(1) Neposredni nadzor u zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže
obavljaju glavni čuvar prirode i čuvari prirode javne ustanove koja upravlja
zaštićenimpodručjem.
(2) Čuvari prirode obavljaju svoju dužnost u posebnoj unutarnjoj
ustrojstvenoj jedinici javne ustanove koja upravlja zaštićenimpodručjem. Na
čelu te unutarnje ustrojstvene jedinice nalazi se glavni čuvar prirode.
Članak 207.
(1) Opći uvjeti za prijamu službu glavnog čuvara prirode i čuvara prirode su:
– zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova glavnog čuvara prirode i
čuvara prirode,
– hrvatsko državljanstvo.
(2) Osim općih uvjeta iz stavka 1. ovoga članka, pravilnikom o unutarnjem
ustrojstvu javne ustanove mogu se propisati i drugi uvjeti za prijamu službu –
posebni uvjeti.
(3) Za glavnog čuvara prirode može se imenovati osoba koja ima najmanje
završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od
najmanje tri godine iz prirodnih, biotehničkih, biomedicinskih, tehničkih ili
društvenih područja, s najmanje tri godine radnog iskustva u struci, te ima
položen stručni ispit.
(4) Za čuvara prirode može se imenovati osoba koja ima najmanje srednju
školsku spremu ili srednju stručnu spremu, s najmanje jednom godinom
radnog iskustva te ima položen stručni ispit.
(5) Zapreke za prijam u službu glavnog čuvara prirode i čuvara prirode
postoje za osobe:
– protiv kojih se vodi kazneni postupak ili koje su osuđene za kazneno djelo
protiv života i tijela, slobode i prava čovjeka i građanina, Republike
Hrvatske, vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom, spolne slobode i
spolnog ćudoređa, braka, obitelji i mladeži, imovine, sigurnosti platnog
prometa i poslovanja, pravosuđa, vjerodostojnosti isprava, javnog reda ili
službene dužnosti, osim ako je nastupila rehabilitacija prema posebnom
zakonu,
– kojima je prestala služba zbog teške povrede službene dužnosti, u razdoblju
od četiri godine od prestanka službe,
– kojima je prestala služba zbog toga što nisu zadovoljile na probnom radu, u
razdoblju od četiri godine od prestanka službe.
(6) Glavnog čuvara prirode i čuvara prirode imenuje upravno vijeće javne
ustanove koja upravlja zaštićenim područjem na temelju provedenog javnog
natječaja.
Članak 208.
(1) Glavni čuvar prirode i čuvar prirode dokazuju svoj identitet značkom i
službenom iskaznicom.
(2) Glavni čuvar prirode i čuvar prirode za vrijeme obavljanja službe nose
službenu odoru, znak čuvara prirode i znak javne ustanove čiji su djelatnici.
(3) Na službenim vozilima i plovilima čuvara prirode ističe se znak čuvara
prirode i natpis: „ČUVARI PRIRODE“. Službena vozila i plovila čuvara
prirode mogu biti opremljena svjetlosno-zvučnim signalnim uređajima u
skladu s posebnimpropisima.
(4) Glavni čuvar prirode i čuvar prirode polažu stručni ispit.
(5) Način polaganja stručnog ispita, sadržaj, oblik i način izdavanja značke i
službene iskaznice, izgled odore te vizualni identitet službenih vozila i
plovila, propisujeministar pravilnikom.
Članak 209.
(1) U provedbi nadzora, ako zatekne osobu u zaštićenom području ili
području ekološke mreže da obavlja radnje za koje je propisana prekršajna
odgovornost odredbama članaka 226. do 233. ovoga Zakona, glavni čuvar
prirode i čuvar prirode ima pravo i obvezu:
– provjeriti identitet osobe,
– davati upozorenja i zapovijedi,
– pregledati osobu, prtljagu, prijevozno sredstvo ili plovilo,
– privremeno ograničiti kretanje na određenompodručju,
– osigurati mjesto događaja,
– naplatiti novčanu kaznu, štetu i učinjene troškove od prekršitelja uz
izdavanje potvrde,
– privremeno oduzeti protupravno prisvojeni dio živog ili neživog svijeta koji
pripada zaštićenom području, kao i sredstva kojima je izvršeno protupravno
prisvajanje,
– zatražiti uspostavu prijašnjeg stanja, odnosno narediti mjere za
sprječavanje i uklanjanje štetnih posljedica,
– izreći upravnumjeru,
– podnijeti kaznenu prijavu,
– pokrenuti prekršajni postupak podnošenjemoptužnog prijedloga.
(2) Uz poslove neposredne zaštite čuvari prirode obavljaju i poslove čuvanja i
promicanja zaštićenog područja i područja ekološkemreže, a osobito:
– planiranje, organiziranje i izvođenje poučnih šetnji,