Seite 27 - buk8

Basic HTML-Version

(2) Zavod vodi sustav za dojavu i praćenje uhvaćenih, usmrćenih, ozlijeđenih
i bolesnih strogo zaštićenih životinja i evidenciju te predlaže Ministarstvu
mjere zaštite u cilju sprječavanja negativnog utjecaja na pojedine vrste.
(3) Nalaznik je dužan postupati na način kako je to određeno u okviru sustava
za dojavu.
(4) Odredba iz stavka 1. ovoga članka ne odnosi se na strogo zaštićene
životinje koje su usmrćene tijekom provedbe redovne aktivnosti određene
planovima gospodarenja prirodnim dobrima donesenim u području
šumarstva i vodnog gospodarstva koji sadrže uvjete zaštite prirode, sukladno
odredbama članka 20. ovoga Zakona te na obavljanje poljoprivredne
djelatnost
uz primjenu uvjeta višestruke sukladnosti u poljoprivrednoj
proizvodnji sukladno posebnompropisu.
3. Izuzeća od zabranjenih radnji
Članak 155.
(1) Zabrane iz članka 153. ovoga Zakona ne odnose se na redovne aktivnosti
određene planovima gospodarenja prirodnim dobrima iz području šumarstva
i vodnog gospodarstva koji sadrže uvjete zaštite prirode, sukladno
odredbama članka 20. ovoga Zakona te na obavljanje poljoprivredne
djelatnosti
uz primjenu uvjeta višestruke sukladnosti u poljoprivrednoj
proizvodnji sukladno posebnompropisu.
(2) Pod uvjetom da ne postoje druge pogodne mogućnosti te da odstupanje
neće štetiti održavanju populacija strogo zaštićenih vrsta u povoljnom stanju
očuvanja u njihovu prirodnom području rasprostranjenosti, Ministarstvo
može dopustiti odstupanje od odredbi članka 153. ovoga Zakona:
– u interesu zaštite divljih vrsta biljaka i životinja te očuvanja prirodnih
staništa,
– radi sprječavanja ozbiljne štete, posebice na usjevima, stoci, šumama,
ribnjacima i vodama te ostalimoblicima imovine,
– u interesu javnog zdravlja, sigurnost ljudi i imovine ili zbog ostalih razloga
prevladavajućeg javnog interesa, uključujući interese socijalne ili
gospodarske prirode te korisnih posljedica od primarnog značaja za okoliš,
– u svrhu istraživanja i edukacije, repopulacije i reintrodukcije tih vrsta te za
to potrebnih postupaka razmnožavanja, uključujući umjetno razmnožavanje
biljaka,
– kako bi se dopustilo, pod strogo nadziranim uvjetima, na selektivnoj osnovi
i u ograničenom razmjeru, uzimanje ili držanje određenih primjeraka strogo
zaštićenih vrsta u ograničenombroju.
(3) Za odstupanje iz stavka 2. ovoga članka pravna ili fizička osoba je dužna
ishoditi dopuštenjeMinistarstva.
(4) Iznimno od odredbi članka 153. ovoga Zakona zabrane se ne odnose na
ptice koje se nalaze na popisu divljači sukladno posebnom propisu iz
područja lovstva, a na koje se primjenjuju odredbe članaka 62. i 63. ovoga
Zakona.
(5) Kada Ministarstvo dopusti držanje strogo zaštićene životinje iz prirode,
dopuštenjem iz stavka 3. ovoga članka može utvrditi i obvezu označavanja.
Označavanje se provodi sukladno odredbama članka 85. ovoga Zakona, a
provodi ga i troškove označavanja snosi fizička ili prava osoba koja je
ishodila dopuštenje.
Članak 156.
(1) Zahtjev za izdavanje dopuštenja iz članka 155. stavka 3. ovoga Zakona
sadrži:
– opis planirane aktivnosti i njezina utjecaja na jedinke u populaciji
predmetne vrste,
– način provedbe planirane aktivnosti,
– podatke o lokaciji obavljanja aktivnosti,
– obrazloženje potrebe za provođenjemplanirane aktivnosti.
(2) Ministarstvo dostavlja zahtjev iz stavka 1. ovoga članka Zavodu na
stručnomišljenje.
(3) Zavod je dužan dostaviti stručno mišljenje o utjecaju traženog odstupanja
na održavanje populacije strogo zaštićene vrste u njezinu prirodnom
području rasprostranjenosti u roku od 30 dana od primitka zahtjeva iz stavka
1. ovoga članka.
Članak 157.
(1) Ministarstvo izdaje dopuštenje iz članka 155. stavka 3. ovoga Zakona ako
utvrdi da ne postoje druge pogodne mogućnosti te da odstupanje neće štetiti
održavanju populacija strogo zaštićenih vrsta u njihovu prirodnom području
rasprostranjenosti te da neće negativno utjecati na povoljno stanje očuvanja.
(2) Dopuštenje iz članka 155. stavka 3. ovoga Zakona se izdaje na rok do
dvije godine.
(3) Dopuštenje iz članka 155. stavka 3. ovoga Zakona sadrži uvjete za
obavljanje aktivnost, rok obavljanja aktivnosti te obvezu praćenja i
izvješćivanja o provedenoj aktivnosti.
(4) Pravna ili fizička osoba kojoj je izdano dopuštenje iz članka 155. stavka 3.
ovoga Zakona dužna je izvijestiti Ministarstvo o provedenoj aktivnosti.
Članak 158.
Ministarstvo po službenoj dužnosti izdaje dopuštenje iz članka 155. stavka 3.
ovoga Zakona kada se odstupanje planira provesti temeljem planova
gospodarenja ili planova upravljanja divljom vrstom koje donosi nadležno
središnje tijelo državne uprave, ako utvrdi potrebu za ujednačenim
postupanjem ili u drugim slučajevima kada ocijeni potrebnim.
Članak 159.
Ministarstvo vodi evidenciju o izdanim dopuštenjima iz članka 155. stavka 3.
ovoga Zakona.
C) ZAŠTIĆENIMINERALI I FOSILI
Članak 160.
(1) Minerale i fosile koji su značajni zbog svoje rijetkosti, veličine ili izgleda,
ili obrazovnog i znanstvenog značenja, na temelju stručnog obrazloženja
Zavoda, koje se izrađuje na zahtjev Ministarstva, utvrđuje i proglašava
zaštićenimdijelovima prirodeMinistarstvo rješenjem.
(2) Rješenje iz stavka 1. objavljuje se u „Narodnimnovinama“.
(3) Zaštićeni dijelovi prirode iz stavka 1. ovog članka upisuju se u Upisnik
zaštićenihminerala i fosila koji vodi Ministarstvo.
(4) Upis zaštićenih dijelova prirode iz stavka 1. ovog članka i njihovo brisanje
iz Upisnika zaštićenih minerala i fosila obavlja se na temelju akta o
proglašavanju te akta o prestanku zaštite.
Članak 161.
(1) Zabranjeno je uništavati zaštićene minerale i fosile te provoditi zahvate
i/ili radnje koji mogu dovesti do oštećenja zaštićenih minerala i fosila i
njihova nalazišta.
(2) Zabranjeno je uzimati iz prirode i/ili izvoziti zaštićeneminerale i fosile.
Članak 162.
(1) Iznimno od članka 161. stavka 2. ovoga Zakona, pravna i fizička osoba
koja planira uzimanje iz prirode i/ili izvoz zaštićenog minerala i fosila, u
svrhu znanstvenog i stručnog istraživanja, obrazovanja, izlaganja na
izložbama i sl. dužna je ishoditi dopuštenjeMinistarstva.
(2) Zahtjev za izdavanjemdopuštenja iz stavka 1. ovoga članka sadrži osobito
podatke o:
– lokaciji uzimanja,
– količini i vrsti minerala i fosila,
– svrsi uzimanja i/ili izvoza.
(3) Ministarstvo izdaje dopuštenje iz stavka 1. ovoga članka ako utvrdi da
uzimanje i/ili izvoz neće štetiti stanju očuvanosti zaštićenihminerala i fosila.
(4) Dopuštenje iz stavka 1. ovoga članka izdaje se na rok od jedne godine.
(5) Dopuštenje iz stavka 1. ovoga članka obvezno sadrži uvjete zaštite
prirode, svrhu uzimanja, uvjete uzimanja i/ili izvoza, rok uzimanja ili izvoza
te druge uvjete prema ocjeni Ministarstva.
Članak 163.
(1) Zaštićeni minerali i fosili čuvaju se namjestu nalaza (
in situ
).
(2)Ako zaštićene minerale i fosile nije moguće zaštititi na nalazištu daju se na
čuvanje pravnoj ili fizičkoj osobi koja će osigurati njihovu stručnu zaštitu (
ex
situ
) i omogućiti njihovu uporabu u svrhu obrazovanja, muzejske djelatnosti,
znanosti i zaštite prirode.
(3) Uvjete pod kojima se zaštićeni minerali i fosili mogu dati pravnoj ili
fizičkoj osobi na zaštitu i čuvanje utvrđujeMinistarstvo.
(4) Uvjeti iz stavka 3. ovoga članka nisu upravni akt.
Članak 164.
(1) Pravna i fizička osoba koja planira provoditi istraživanje nalazišta
zaštićenogminerala i fosila dužna je ishoditi dopuštenjeMinistarstva.
(2) Na postupak izdavanja dopuštenja iz stavka 1. ovoga članka na
odgovarajući način se primjenjuju odredbe članka 162. ovoga Zakona.
D) PRAVA I OGRANIČENJA OSOBA U ZAŠTIĆENIM
DIJELOVIMAPRIRODE
Pravo prvokupa
Članak 165.
(1) Vlasnik nekretnine unutar nacionalnog parka, strogog ili posebnog
rezervata koji namjerava takvu nekretninu prodati, dužan je pisanim
podneskom (u daljnjem tekstu: ponuda), tu nekretninu najprije ponuditi na