Seite 22 - buk8

Basic HTML-Version

obavljanje radnje i/ili istraživanje za koje je ishođeno dopuštenje iz članka
105. ovoga Zakona.
(2) Vlasnik ili nositelj prava na zemljištu na kojemu se nalazi speleološki
objekt ima pravo na naknadu za ograničenja kojima je podvrgnut zbog
korištenja speleološkog objekta razmjerno umanjenomprihodu.
(3) Visina naknade određuje se sporazumno, a u slučaju spora o visini
naknade odlučuje sud. Naknada se isplaćuje na teret sredstava državnog
proračuna.
(4) Vlasnik ili nositelj prava na zemljištu na kojemu se nalazi speleološki
objekt, ukoliko je isti nositelj dopuštenja Ministarstva za organizirano
posjećivanje, korištenje ili uređenje speleološkog objekta ili njegovog dijela
prije stupanja na snagu ovog Zakona, ima pravo prvenstva kod dodjele
koncesije pod jednakimuvjetima.
2. Minerali i fosili
Članak 109.
(1) Pronalazak minerala i fosila iznimnog zbog svoje rijetkosti, veličine,
izgleda ili obrazovnog i znanstvenog značaja nalaznik je dužan prijaviti
Ministarstvu u roku od osamdana od dana pronalaska.
(2) Ako Ministarstvo utvrdi da minerali ili fosili iz stavka 1. ovoga članka
predstavljaju prirodnu vrijednost koju je potrebno zaštititi, po službenoj
dužnosti donosi rješenje o nužnim mjerama zaštite nalazišta u svrhu
sprječavanja uništenja, oštećenja ili krađe nalaza u roku od 30 dana od dana
prijave nalaza.
(3) Ministarstvo o istraživanju nalazišta iz stavka 1. ovoga članka odlučuje
rješenjemu roku od 30 dana od dana prijave nalaza.
(4) Rješenje iz stavaka 2. i 3. ovoga članka dostavlja se nadležnoj javnoj
ustanovi za upravljanje zaštićenimdijelovima prirode.
(5) Na mjestu nalaza iz stavka 1. ovoga članka ne smiju se obavljati nikakvi
zahvati niti djelatnosti koje bi mogle dovesti do uništenja ili oštećenja nalaza,
akoMinistarstvo ne odluči drukčije.
(6) Vlasnik ili nositelj prava na zemljištu na kojem su pronađeni minerali i
fosili dužan je omogućiti istraživanje nalazišta u skladu s rješenjem iz stavka
3. ovoga članka.
Članak 110.
(1) Pravna i fizička osoba koja namjerava uzimati minerale ili fosile iz
prirode radi stavljanja u promet dužna je ishoditi dopuštenjeMinistarstva.
(2) Zahtjev za dopuštenjem iz stavka 1. ovoga članka sadrži osobito podatke
o:
– lokaciji uzimanja,
– vrsti i količini minerala ili fosila,
– vremenu uzimanja.
(3) Ministarstvo izdaje dopuštenje iz stavka 1. ovoga članka ako utvrdi da
ovisno o rasprostranjenosti i količini minerala ili fosila uzimanje neće
značajnije ugroziti georaznolikost.
(4) Dopuštenje iz stavka 1. ovoga članka izdaje se na rok do jedne godine.
(5) Dopuštenje iz stavka 1. ovoga članka sadrži uvjete zaštite prirode, vrstu i
količinuminerala ili fosila.
VI. ZAŠTIĆENI DIJELOVI PRIRODE
Članak 111.
(1) Zaštićeni dijelovi prirode prema ovome Zakonu su:
1. zaštićena područja u kategorijama:
– strogi rezervat,
– nacionalni park,
– posebni rezervat,
– park prirode,
– regionalni park,
– spomenik prirode,
– značajni krajobraz,
– park-šuma,
– spomenik parkovne arhitekture,
2. zaštićene vrste:
– strogo zaštićena divlja vrsta,
3. zaštićeni minerali i fosili.
(2) Zaštićena područja iz stavka 1. podstavka 1. ovoga članka raspoređuju se
u razrede:
– državnog značenja,
– lokalnog značenja.
(3) Zaštićena područja od državnog značenja su: strogi rezervat, nacionalni
park, posebni rezervat i park prirode.
(4) Zaštićena područja od lokalnog značenja su: regionalni park, spomenik
prirode, značajni krajobraz, park-šuma i spomenik parkovne arhitekture.
A) ZAŠTIĆENAPODRUČJA
Članak 112.
(1) Strogi rezervat je područje kopna i/ili mora s neizmijenjenom ili neznatno
izmijenjenom sveukupnom prirodom, a namijenjen je isključivo očuvanju
izvorne prirode.
(2) U strogom rezervatu zabranjene su gospodarske i druge djelatnosti.
(3) U strogom rezervatu može se dopustiti posjećivanje, obavljanje
istraživanja i praćenja stanja prirode.
Članak 113.
(1) Nacionalni park je prostrano, pretežno neizmijenjeno područje kopna i/ili
mora iznimnih i višestrukih prirodnih vrijednosti koje obuhvaća jedan ili više
sačuvanih ili neznatno izmijenjenih ekosustava, a prvenstveno je namijenjen
očuvanju izvornih prirodnih i krajobraznih vrijednosti.
(2) Nacionalni park ima i znanstvenu, kulturnu, odgojno-obrazovnu te
rekreativnu namjenu.
(3) U nacionalnom parku su dopušteni zahvati i djelatnosti kojima se ne
ugrožava izvornost prirode.
(4) U nacionalnom parku je zabranjena gospodarska uporaba prirodnih
dobara.
(5) Iznimno od stavka 4. ovoga članka, može se dopustiti obavljanje
ugostiteljsko-turističkih i rekreacijskih djelatnosti koje su u ulozi
posjećivanja te obavljanje drugih djelatnosti sukladno pravilniku iz članka
142. ovoga Zakona.
Članak 114.
(1) Posebni rezervat je područje kopna i/ili mora od osobitog značenja zbog
jedinstvenih, rijetkih ili reprezentativnih prirodnih vrijednosti, ili je ugroženo
stanište ili stanište ugrožene divlje vrste, a prvenstveno je namijenjen
očuvanju tih vrijednosti.
(2) U posebnom rezervatu nisu dopušteni zahvati i djelatnosti oje mogu
narušiti svojstva zbog kojih je proglašen rezervatom.
(3) U posebnom rezervatu dopušteni su zahvati i djelatnosti kojima se
održavaju ili poboljšavaju uvjeti važni za očuvanje svojstava zbog kojih je
proglašen rezervatom.
(4) Iznimno od stavaka 2. i 3. ovoga članka dopušten je uzgoj riba i/ili drugih
vodenih organizama u posebnim rezervatima u kojima je u trenutku
proglašenja zatečena djelatnost uzgoja, u opsegu i na način koji ne ugrožava
svojstva zbog kojih je proglašen rezervat, te obavljanje drugih djelatnosti
sukladno pravilniku iz članka 142. ovoga Zakona.
Članak 115.
(1) Park prirode je prostrano prirodno ili dijelom kultivirano područje kopna
i/ili mora velike bioraznolikosti i/ili georaznolikosti, s vrijednim ekološkim
obilježjima, naglašenimkrajobraznim i kulturno-povijesnimvrijednostima.
(2) Park prirode ima i znanstvenu, kulturnu, odgojno-obrazovnu te
rekreativnu namjenu.
(3) U parku prirode dopuštene su gospodarske i druge djelatnosti i zahvati
kojima se ne ugrožavaju njegova bitna obilježja i uloga.
Članak 116.
(1) Regionalni park je prostrano prirodno ili dijelom kultivirano područje
kopna i/ili mora velike bioraznolikosti i/ili georaznolikosti, s vrijednim
ekološkim obilježjima i krajobraznim vrijednostima karakterističnim za
područje na kojem se nalazi.
(2) U regionalnom parku dopuštene su gospodarske i druge djelatnosti i
zahvati kojima se ne ugrožavaju njegova bitna obilježja i uloga.
Članak 117.
(1) Spomenik prirode je pojedinačni neizmijenjeni dio prirode koji ima
ekološku, znanstvenu, estetsku ili odgojno-obrazovnu vrijednost.
(2) Na spomeniku prirode dopušteni su zahvati i djelatnosti kojima se ne
ugrožavaju njegova obilježja i vrijednosti.
Članak 118.
(1) Značajni krajobraz je prirodni ili kultivirani predjel velike krajobrazne
vrijednosti i bioraznolikosti i/ili georaznolikosti ili krajobraz očuvanih
jedinstvenih obilježja karakterističnih za pojedino područje.
(2) U značajnom krajobrazu dopušteni su zahvati i djelatnosti koje ne
narušavaju obilježja zbog kojih je proglašen.
Članak 119.
(1) Park-šuma je prirodna ili sađena šuma, veće bioraznolikosti i/ili
krajobrazne vrijednosti, a koja je namijenjena i odmoru i rekreaciji.
(2) U park-šumi dopušteni su zahvati i djelatnosti koje ne narušavaju