Seite 21 - buk8

Basic HTML-Version

Članak 93.
Na temelju dopuštenja iz članka 89. ovoga Zakona korisnik i Ministarstvo
sklapaju ugovor kojim se pobliže utvrđuju uvjeti za korištenje genetskog
materijala i uvjeti koji se odnose na pravednu raspodjelu koristi dobivenih na
temelju korištenja genetskogmaterijala.
Članak 94.
(1) Genetski materijal divljih vrsta čuva se u genskim bankama, zbirkama
prirodoslovnih muzeja, botaničkim vrtovima, herbarijima i zoološkim
vrtovima (u daljnjem tekstu:
ex situ
izvori).
(2) Pristup i korištenje genetskog materijala zavičajnih divljih vrsta iz
ex situ
izvora obavlja se sukladno ovomZakonu, ako posebnim propisima kojima se
uređuje rad institucija koje upravljaju
ex situ
izvorima genetskog materijala
nije propisano drukčije.
Članak 95.
(1) Pravna osoba može obavljati poslove genske banke ako ishodi ovlaštenje
Ministarstva.
(2) Ovlaštenje iz stavka 1. ovoga članka nije upravni akt.
(3) Uvjete za rad genskih banaka u kojima se čuva biološki materijal
zavičajnih divljih vrsta zaštićenih na temelju ovoga Zakona, postupak i način
izdavanja ovlaštenja za obavljanje poslova genske banke propisuje ministar
pravilnikom.
(4) Odredbe ovoga članka ne odnose se na obavljanje poslova genskih i
sjemenskih banaka vrsta šumskog drveća koji je uređen posebnimpropisom.
Članak 96.
(1) Za pristup i korištenje genetskog materijala zavičajnih divljih vrsta iz
ex
situ
izvora pravna i fizička osoba dužna je ishoditi dopuštenjeMinistarstva.
(2) Na postupak i uvjete izdavanja i sadržaj dopuštenja iz stavka 1. ovoga
članka na odgovarajući način primjenjuju se odredbe članaka 89. do 93.
ovoga Zakona.
(3) Na temelju dopuštenja iz stavka 1. ovoga članka korisnik i Ministarstvo
sklapaju ugovor kojim se pobliže utvrđuju uvjeti za korištenje genetskog
materijala i uvjeti koji se odnose na pravednu raspodjelu koristi dobivenih na
temelju korištenja genetskogmaterijala.
Članak 97.
Ministarstvo vodi očevidnik o izdanim dopuštenjima iz članaka 89. i 96.
ovoga Zakona i sklopljenimugovorima iz članaka 93. i 96. ovoga Zakona.
Članak 98.
Detaljni sadržaj zahtjeva za izdavanje dopuštenja iz članaka 89. i 96. ovoga
Zakona, uvjete za pristup i korištenje genetskog materijala, način vođenja
evidencije o izdanim dopuštenjima i sklopljenim ugovorima, uvjete za
prijenos genetskog materijala na korisnika ovisno o komercijalnoj ili
nekomercijalnoj namjeni, uvjete prijenosa genetskog materijala sljedećim
korisnicima, uvjete za korištenje genetskog materijala i pravednu raspodjelu
koristi od njihovog korištenja i druge uvjete i mjere u svezi s korištenjem
genetskogmaterijala propisujeVlada uredbom.
V. OČUVANJE GEORAZNOLIKOSTI
1. Speleološki objekti
Članak 99.
(1) Speleološki objekti od posebnog su interesa za Republiku Hrvatsku i
uživaju njezinu osobitu zaštitu.
(2) Za speleološke objekte izrađuje se katastar koji uspostavlja i vodi Zavod.
Članak 100.
(1) O otkriću speleološkog objekta nalaznik je dužan obavijestiti
Ministarstvo i Zavod u roku od osamdana od otkrića.
(2) Za daljnje postupanje s otkrivenim speleološkim objektom iz stavka 1.
ovoga člankaMinistarstvo donosi rješenje po službenoj dužnosti u roku od 90
dana od dana prijave otkrića kojim se mogu utvrditi mjere osiguranja i zaštite
speleološkog objekta.
Članak 101.
(1) Ako se otkriće speleološkog objekta dogodi tijekom izvođenja
građevinskih ili drugih radova koji se obavljaju na površini ili ispod površine
tla, na kopnu, u vodi ili moru, osoba koja izvodi radove dužna je prekinuti
radove na lokaciji otkrića i o otkriću bez odgađanja obavijestiti Ministarstvo i
Zavod pisanimputem.
(2) Obavijest iz članka 100. stavka 1. ovoga Zakona i stavka 1. ovoga članka
obvezno sadrži podatke o lokaciji i opis otkrivenog speleološkog objekta.
(3) Zavod je dužan provesti hitna istraživanja speleološkog objekta i
Ministarstvu dostaviti stručni nalaz o potencijalnom značaju speleološkog
objekta u roku od dvadeset dana od primitka obavijesti iz stavka 1. ovoga
članka.
(4) Ministarstvo po službenoj dužnosti rješenjem dopušta nositelju zahvata,
odnosno osobi koja izvodi druge radove iz stavka 1. ovoga članka nastavak
radova i određuje mjere osiguranja i zaštite speleološkog objekta ili donosi
privremeno rješenje o obustavi radova u roku od deset dana od dostave
stručnog nalaza iz stavka 3. ovoga članka.
(5) Privremeno rješenje iz stavka 4. ovoga članka dostavlja se Zavodu.
Članak 102.
(1) Zavod je dužan provesti detaljnije istraživanje speleološkog objekta i
Ministarstvu dostaviti stručni nalaz o značaju otkrivenog speleološkog
objekta u roku od trideset dana od dostave privremenog rješenja o obustavi
radova.
(2) U roku od petnaest dana od dostave stručnog nalaza iz stavka 1. ovoga
članka Ministarstvo donosi rješenje kojim se ukida privremeno rješenje o
obustavi radova i dopušta nastavak radova ili se radovi trajno obustavljaju.
(3) U slučaju donošenja rješenja kojim se trajno obustavljaju radovi nositelj
zahvata ima pravo na nadoknadu štete u iznosu stvarne štete koja je
prouzročena trajnomobustavom radova.
Članak 103.
Nalaznik speleološkog objekta iz članka 100. ovoga Zakona i nositelj
zahvata, odnosno osoba koja izvodi druge radove iz članka 101. ovoga
Zakona dužna je poduzeti nužne mjere zaštite u svrhu sprječavanja uništenja
ili oštećenja speleološkog objekta, živog svijeta te fosilnih, arheoloških ili
drugih nalaza koji se nalaze unutar speleološkog objekta do donošenja
rješenja iz članka 100., odnosno članka 101. stavka 4. ovoga Zakona.
Članak 104.
Zabranjeno je oštećivati, uništavati i odnositi sige, živi svijet speleoloških
objekata, fosilne, arheološke i druge nalaze, odlagati otpad ili ispuštati
otpadne tvari u speleološke objekte, kao i provoditi druge zahvate i aktivnosti
kojima semijenjaju stanišni uvjeti u objektu.
Članak 105.
(1) Pravna i fizička osoba koja planira provedbu zahvata ili obavljanje radnji
ili istraživanja u speleološkom objektu ili njegovu nadzemlju koji utječu na
temeljna obilježja, uvjete i živi svijet u speleološkom objektu dužna je
ishoditi dopuštenjeMinistarstva.
(2) Zahtjev za izdavanje dopuštenja iz stavka 1. ovoga članka sadrži podatke
o:
– izvoditelju zahvata, radnji ili istraživanja,
– lokaciji zahvata, radnji ili istraživanja,
– načinu izvođenja zahvata, radnji ili istraživanja,
– vremenu u kojemće se izvoditi zahvat, radnja ili istraživanje,
– korištenoj opremi, alatima, strojevima i dr.
Članak 106.
(1) Ministarstvo izdaje dopuštenje iz članka 105. ovoga Zakona ako utvrdi da
zahvat, radnja ili istraživanje neće promijeniti stanišne uvjete u speleološkom
objektu.
(2) Dopuštenje iz članka 105. ovoga Zakona izdaje se, u pravilu, na rok do pet
godina.
(3) Dopuštenje iz članka 105. ovoga Zakona sadrži uvjete zaštite prirode i
druge uvjete kojih se izvoditelj zahvata ili istraživanja mora pridržavati te rok
na koji se dopušta provođenje zahvata ili istraživanja.
(4) Na izdavanje dopuštenja za provođenje zahvata ili obavljanje radnji,
odnosno istraživanja u speleološkom objektu koji se nalazi na zaštićenom
području ili je posebno zaštićeno područje, primjenjuju se odredbe članka
144., odnosno članka 145. ovoga Zakona.
Članak 107.
(1) Ako se speleološki objekt nalazi na zaštićenom području ili je posebno
zaštićeno područje, njime upravlja nadležna javna ustanova sukladno
odredbama ovoga Zakona.
(2) Ako se speleološki objekt nalazi izvan zaštićenog područja ili ako nije
posebno zaštićen, upravljanje speleološkim objektom radi posjećivanja
može se povjeriti pravnoj ili fizičkoj osobi na temelju odluke o davanju
koncesije. Na pitanja vezana uz koncesije primjenjuju se odredbe članaka
178. do 187. ovoga Zakona i posebnog propisa.
Članak 108.
(1) Vlasnik ili nositelj prava na zemljištu na kojemu se nalazi speleološki
objekt dužan je omogućiti pristup tom objektu i provođenje zahvata,