Seite 16 - buk8

Basic HTML-Version

Članak 49.
Za strategije, planove i programe iz članka 26. stavka 3. ovoga Zakona,
Glavnu ocjenu provodi Ministarstvo u okviru postupka strateške procjene
davanjemobvezujućegmišljenja.
Članak 50.
(1) Ako se Glavnom ocjenom utvrdi da strategija, plan ili program nema
značajan negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke
mreže, Ministarstvo daje mišljenje o prihvatljivosti strategije, plana ili
programa. Mišljenjem se mogu utvrditi mjere ublažavanja negativnih
utjecaja na ekološkumrežu.
(2) Ako se Glavnom ocjenom utvrdi da strategija, plan ili program, odnosno
varijantno rješenje strategije, plana ili programa ima ili se ne može isključiti
značajan negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke
mreže, unatoč mjerama ublažavanja, Ministarstvo daje mišljenje o
neprihvatljivosti strategije, plana ili programa.
Članak 51.
(1) Za planove i programe iz članka 45. ovoga Zakona informiranje i
sudjelovanje javnosti i zainteresirane javnosti osigurava se tijekom postupka
donošenja strategija, planova i programa u skladu s posebnimpropisima.
(2) Za strategije, planove i programe iz članka 26. stavaka 1. i 3. ovoga
Zakona informiranje i sudjelovanje javnosti i zainteresirane javnosti
osigurava se kroz postupak ocjene o potrebi strateške procjene ili strateške
procjene u skladu s posebnimpropisomkojim se uređuje zaštita okoliša.
(3) Ministarstvo objavljuje rješenje iz članka 48. stavaka 5. i 6. ovoga Zakona
na internetskoj stranici.
IV. OČUVANJE BIORAZNOLIKOSTI
1. Stanišni tipovi, ekološki značajna područja i ekološka mreža
Članak 52.
(1) Stanje očuvanja prirodnog staništa je zbroj utjecaja koji djeluju na
prirodno stanište i njegove tipične vrste, a koji bi mogli ugroziti njegovu
dugoročnu prirodnu rasprostranjenost, strukturu i funkcije, kao i dugoročni
opstanak tipičnih vrsta na tom staništu.
(2) Stanišni tip je u povoljnom stanju ako:
– je njegovo prirodno područje rasprostranjenosti i površina koju pokriva
stabilna ili se povećava,
– postoji, i u doglednoj budućnosti će se vjerojatno održati, specifična
struktura i funkcije nužne za njegov dugoročni opstanak,
– su njegove značajne vrste u povoljnom stanju.
(3) Očuvanje ekosustava osigurava se očuvanjem stanišnih tipova u
povoljnom stanju, odnosno obnavljanjem stanišnih tipova kojima je
narušeno povoljno stanje.
(4) Stanišni tipovi se dokumentiraju kartom staništa te se prati njihovo stanje i
ugroženost. Praćenje stanja i ugroženosti stanišnih tipova provodi Zavod.
(5) Popis stanišnih tipova, kartu staništa te ugrožene i rijetke stanišne tipove
uključujući i prioritetne stanišne tipove od interesa za Europsku uniju
propisujeministar pravilnikom.
Članak 53.
(1) Ekološki značajna područja Republike Hrvatske su:
– područja koja su biološki iznimno raznovrsna ili dobro očuvana, a koja su
međunarodno značajna po mjerilima međunarodnih ugovora kojih je
Republika Hrvatska stranka,
– područja koja bitno pridonose očuvanju bioraznolikosti u Republici
Hrvatskoj,
– područja stanišnih tipova koji su rijetki ili ugroženi na svjetskoj, europskoj
ili državnoj razini, uključujući i prioritetne stanišne tipove od interesa za
Europsku uniju, te područja stanišnih tipova koji su izvanredni primjeri
tipičnih karakteristika tog stanišnog tipa,
– staništa vrsta koje su ugrožene na svjetskoj, europskoj ili državnoj razini,
– staništa endemičnih vrsta za RepublikuHrvatsku,
– područja koja bitno pridonose genskoj povezanosti populacija vrsta
(ekološki koridori),
– selidbeni putovi životinja.
(2) Ekološki značajna područja iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje Zavod te
izrađuje i održava njihov kartografski prikaz.
(3) Ekološki značajna područja izvan ekološke mreže štite se ugradnjom
uvjeta i zahtjeva zaštite prirode u planove gospodarenja prirodnim dobrima i
dokumente prostornog uređenja sukladno člancima 20. i 21. ovoga Zakona.
Članak 54.
(1) Ekološka mreža se proglašava u svrhu očuvanja i ostvarivanja povoljnog
stanja divljih vrsta ptica i njihovih staništa, drugih divljih vrsta životinja i
biljaka i njihovih staništa, kao i stanišnih tipova, od osobitog značaja za
Europsku uniju i Republiku Hrvatsku. Područja ekološke mreže obuhvaćaju i
područja značajna za očuvanje migratornih vrsta ptica, osobito močvarna
područja odmeđunarodne važnosti.
(2) Ekološkumrežu Republike Hrvatske proglašavaVlada uredbom.
(3) Uredbom iz stavka 2. ovoga članka propisuje se i popis vrsta i stanišnih
tipova čije očuvanje zahtijeva određivanje područja ekološke mreže, kriteriji
za određivanje područja ekološke mreže, ciljane vrste i stanišni tipovi radi
kojih se uspostavlja područje ekološke mreže, način izrade financijskog
okvira za provedbu mjera očuvanja ekološke mreže te se utvrđuje
kartografski prikaz ekološkemreže.
(4) Ekološkamrežamože se izmijeniti temeljem:
– odluke Europske komisije kojom se za određenu biogeografsku regiju
utvrđuju područja od značaja za Europsku uniju,
– rješenja iz članka 38. stavka 2. ovoga Zakona.
(5) Ekološkom mrežom u smislu ovoga Zakona smatraju se područja Natura
2000.
Članak 55.
(1) Očuvanje područja ekološke mreže osigurava se provođenjem postupka
Ocjene prihvatljivosti i učinkovitim upravljanjem područjem te poštivanjem
osnovnihmjera očuvanja iz stavaka 3. i 4. ovoga članka.
(2) Ako je to nužno za ostvarivanje ciljeva očuvanja područja ekološke
mreže, planovi gospodarenja prirodnim dobrima, dokumenti prostornog
uređenja i planovi upravljanja ekološkom mrežom, osim osnovnih mjera
mogu sadržavati i dodatnemjere očuvanja.
(3) Ciljeve očuvanja i osnovne mjere za očuvanje ciljanih vrsta ptica u
području ekološke mreže i način provedbe mjera očuvanja, uz suglasnost
središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove poljoprivrede,
šumarstva, lovstva, ribarstva i vodnoga gospodarstva, propisuje ministar
pravilnikom.
(4) Ciljeve očuvanja i osnovne mjere za očuvanje ciljanih vrsta, izuzev ptica
te stanišnih tipova u području ekološke mreže i način provedbe mjera
očuvanja, uz suglasnost središnjeg tijela državne uprave nadležnog za
poslove poljoprivrede, šumarstva, lovstva, ribarstva i vodnoga gospodarstva,
propisujeministar pravilnikom.
(5) Nije dopušteno uvođenje genetski modificiranih organizama u prirodu u
zaštićenim područjima i u područjima ekološke mreže sukladno odredbama
posebnog propisa kojima se uređuje uvođenje genetski modificiranih
organizama.
Članak 56.
(1) Područjima ekološke mreže, na način propisan ovim Zakonom,
upravljaju javne ustanove iz članka 130. ovoga Zakona.
(2) Područjem ekološke mreže koje je ujedno zaštićeno u kategoriji
nacionalnog parka ili parka prirode, ili se nalazi se unutar granica
nacionalnog parka ili parka prirode ili s njime graniči, ili se u većoj mjeri
podudara s granicama nacionalnog parka ili parka prirode, upravlja javna
ustanova nadležna za upravljanje nacionalnimparkom ili parkomprirode.
(3) Područjem ekološke mreže koje je zaštićeno u ostalim kategorijama ili
nije zaštićeni dio prirode sukladno ovome Zakonu, upravlja javna ustanova
za upravljanje ostalim zaštićenim područjima i/ili drugim zaštićenim
dijelovima prirode.
(4) Područjem ekološke mreže koje se proteže na području više jedinica
područne (regionalne) samouprave zajednički upravljaju javne ustanove za
upravljanje ostalim zaštićenim područjima i/ili drugim zaštićenim
dijelovima prirode tih jedinica područne (regionalne) samouprave.
(5) Očuvanje područja ekološke mreže osigurava nadležna javna ustanova te
pravna osoba koja provodi plan gospodarenja na područjima ekološke mreže,
svaka u okviru svoje nadležnosti.
Članak 57.
(1) Javna ustanova koja upravlja područjima ekološke mreže može izraditi
planove upravljanja područjima ekološkemreže.
(2) Planom upravljanja iz stavka 1. ovoga članka može biti obuhvaćeno više
područja ekološkemreže u nadležnosti jedne javne ustanove.
(3) Plan upravljanja iz stavka 1. ovoga članka sadrži analizu stanja ciljanih
vrsta i stanišnih tipova, ciljeve upravljanja i očuvanja i načine postizanja
ciljeva.
(4) Detaljni sadržaj plana upravljanja iz stavka 1. ovoga članka propisuje se
pravilnikom iz članka 138. stavka 4. ovoga Zakona.
(5) Plan upravljanja iz stavka 1. ovoga članka donosi upravno vijeće nadležne
javne ustanove na način propisan odredbama članaka 134. i 138. ovoga
Zakona.
(6) Plan upravljanja područjem ekološke mreže koja se proteže na području
više jedinica područne (regionalne) samouprave zajednički donose upravna