Seite 15 - buk8

Basic HTML-Version

Članak 37.
(1) Ako Ministarstvo utvrdi da je, uzimajući u obzir mišljenje iz članka 35.
stavka 1. ovoga Zakona, moguće odrediti kompenzacijske uvjete, dostavlja
zahtjev iz članka 34. ovoga Zakona, mišljenje iz članka 35. ovoga Zakona i
prijedlog odluke o utvrđivanju prevladavajućeg javnog interesa za provedbu
zahvata Vladi u roku od 30 dana od dana zatvaranja javne rasprave iz članka
35. stavka 1. ovoga Zakona, odnosno ishođenja mišljenja Europske komisije
iz stavka 4. ovoga članka.
(2) Vlada u roku od 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva iz stavka 1. ovoga
članka donosi odluku o utvrđivanju prevladavajućeg javnog interesa,
uključujući onog socijalne ili ekonomske prirode, za provedbu zahvata.
(3) Ako se na području ekološke mreže nalazi stanišni tip i/ili vrsta iz Popisa
posebno ugroženih i značajnih stanišnih tipova i vrsta, prevladavajući javni
interes može se odnositi samo na zaštitu zdravlja ljudi, sigurnost ljudi i
imovine ili na uspostavljanje bitno povoljnijih uvjeta od primarne važnosti za
okoliš.
(4) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, za utvrđivanje drugog
prevladavajućeg javnog interesa Ministarstvo je dužno ishoditi mišljenje
Europske komisije.
Članak 38.
(1) Po zaprimanju odluke Vlade o nepostojanju prevladavajućeg javnog
interesa za provedbu zahvata, Ministarstvo rješenjemodbija zahtjev iz članka
34. ovoga Zakona.
(2) Po zaprimanju odluke Vlade o utvrđivanju prevladavajućeg javnog
interesa za provedbu zahvata, Ministarstvo donosi rješenje o utvrđivanju
prevladavajućeg javnog interesa i odobrenju zahvata uz kompenzacijske
uvjete koji su nužni za očuvanje opće povezanosti (koherentnosti) ekološke
mreže.
(3) Rješenje iz stavka 2. ovoga članka sadrži:
– utvrđeni prevladavajući javni interes za provedbu zahvata,
– kompenzacijske uvjete,
– rokove izvršenja kompenzacijskih uvjeta,
– stupanj provedenosti kompenzacijskih uvjeta nakon kojeg se može
započeti s izvođenjem radova,
– obvezu praćenja i izvješćivanja o izvršavanju kompenzacijskih uvjeta.
(4) Rješenje iz stavaka 1. i 2. ovoga članka Ministarstvo donosi u roku od 15
dana od zaprimanja odlukeVlade.
(5) O provedenim kompenzacijskim uvjetima iz stavka 2. ovoga članka
Ministarstvo izvješćuje Europsku komisiju.
Članak 39.
(1) Prije početka izvođenja radova, nositelj zahvata dužan je provesti
kompenzacijske uvjete sukladno rješenju iz članka 38. stavka 2. ovoga
Zakona i o tome izvijestiti Ministarstvo.
(2) Troškove utvrđivanja i provedbe kompenzacijskih uvjeta snosi nositelj
zahvata.
Članak 40.
Za zahvate za koje se prema posebnim propisima iz područja zaštite okoliša
provodi postupak procjene utjecaja na okoliš, o utvrđivanju prevladavajućeg
javnog interesa i odobrenju zahvata uz kompenzacijske uvjete Ministarstvo
daje mišljenje koje je obvezujuće u okviru tog postupka, uz odgovarajuću
primjenu odredbi članaka 34. do 39. ovoga Zakona.
Članak 41.
(1)Ako nositelj zahvata ne provede mjere ublažavanja iz članka 33. stavka 3.
ovoga Zakona, provest će ihMinistarstvo na njegov trošak.
(2) Ministarstvo rješenjem po službenoj dužnosti utvrđuje obvezu nositelja
zahvata na naknadu troškova i visinu troškova izvršenja. Troškovi izvršenja
uplaćuju se u korist državnog proračuna.
Članak 42.
(1) Za zahvate za koje su u postupku Glavne ocjene propisane mjere
ublažavanja, nositelj zahvata dužan je pratiti izvršavanje propisanih mjera
ublažavanja na ekološku mrežu u vezi s ciljevima očuvanja i cjelovitosti
područja ekološkemreže.
(2) Za zahvate za koje je temeljem članka 38. stavka 2. određeno provođenje
kompenzacijskih uvjeta nositelj zahvata je dužan pratiti izvršavanje
kompenzacijskih uvjeta.
(3) Nositelj zahvata dužan je osigurati sredstva za praćenje iz stavaka 1. i 2.
ovoga članka.
(4) Nositelj zahvata dužan je podatke o praćenju iz stavaka 1. i 2. ovoga
članka dostaviti Ministarstvu.
Članak 43.
(1) Rješenje iz članka 33. stavka 2. i članka 38. stavka 2. ovoga Zakona za
zahvate u prostoru ukinut će se u roku od dvije godine od dana izvršnosti
rješenja ako se u tom roku ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske
dozvole, odnosno drugog akta kojim se odobrava gradnja sukladno
posebnom zakonu kojim se uređuje prostorno uređenje i gradnja ili drugog
akta sukladno ovome Zakonu, odnosno posebnompropisu.
(2) Rok važenja rješenja iz članka 33. stavka 2. i članka 38. stavka 2. ovoga
Zakona može se, na zahtjev nositelja zahvata, jednom produžiti za dvije
godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti u skladu s kojima je izdano to
rješenje.
(3) O zahtjevu za produženje roka važenja rješenja iz članka 33. stavka 2. i
članka 38. stavka 2. ovoga Zakona nadležno tijelo odlučuje rješenjem.
(4) Odredbe ovoga članka na odgovarajući način se primjenjuju na mišljenje
iz članka 40. ovoga Zakona.
Članak 44.
(1) Upravno tijelo dostavlja rješenje iz članaka 30., 33. i 43. ovoga Zakona
Ministarstvu.
(2) Nadležno tijelo dostavlja rješenje iz članaka 30., 33., 35., 38. i 175. stavka
1. ovoga Zakona inspekciji zaštite prirode.
(3) Nadležno tijelo objavljuje rješenje iz članaka 30., 33., 35., 38. i 175.
stavka 1. ovoga Zakona na internetskoj stranici.
Ocjena prihvatljivosti strategije, plana i programa
Članak 45.
Za planove i programe, za koje posebnim propisom nije određena obveza
strateške procjene, Ocjenu prihvatljivosti provodi Ministarstvo u postupku
izdavanja uvjeta, zahtjeva i prethodne suglasnosti sukladno člancima 20., 21.
i 22. ovoga Zakona.
Članak 46.
Za strategije, planove i programe za koje je posebnim propisom kojim se
uređuje zaštita okoliša određena obveza strateške procjene ili ocjene o
potrebi strateške procjene, Ocjenu prihvatljivosti provodi Ministarstvo u
skladu s člankom26. ovoga Zakona.
Članak 47.
(1) Ako Ministarstvo isključi mogućnost značajnih negativnih utjecaja
strategije, plana i programa iz članka 26. stavka 1. ovoga Zakona na ciljeve
očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, daje mišljenje da je
strategija, plan ili programprihvatljiv za ekološkumrežu.
(2) Ako Ministarstvo ne isključi mogućnost značajnih negativnih utjecaja
strategije, plana i programa iz članka 26. stavka 1. ovoga Zakona na ciljeve
očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, daje mišljenje koje je
obvezujuće, da je za strategiju, plan ili programobvezna Glavna ocjena.
Članak 48.
(1) Tijelo nadležno za donošenje strategije, plana i programa iz članka 26.
stavka 2. ovoga Zakona podnosi Ministarstvu zahtjev za Prethodnu ocjenu.
(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka obvezno sadrži podatke o planu ili
programu, razloge donošenja, ciljeve i programska polazišta, obuhvat plana
ili programa, kartografski prikaz u pisanom i elektroničkomobliku.
(3) Po zaprimanju zahtjeva iz stavka 1. ovoga člankaMinistarstvo će zatražiti
od Zavoda mišljenje o mogućnosti značajnih negativnih utjecaja strategije,
plana ili programa na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološkemreže.
(4) Zavod je dužan mišljenje iz stavka 3. ovoga članka dostaviti Ministarstvu
u roku od 15 dana od zaprimanja zahtjeva iz stavka 3. ovoga članka.
(5) Ako Ministarstvo isključi mogućnost značajnih negativnih utjecaja
strategije, plana i programa na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja
ekološke mreže, donosi rješenje da je strategija, plan ili program prihvatljiv
za ekološkumrežu.
(6) Ako Ministarstvo ne isključi mogućnost značajnih negativnih utjecaja
strategije, plana i programa na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja
ekološke mreže, donosi rješenje da je za strategiju, plan ili program obvezna
Glavna ocjena.
(7) Rješenje iz stavaka 5. i 6. ovoga članka sadrži podatke o strategiji,
programu ili planu, podatke o ekološkoj mreži i obrazloženje razloga na
temelju kojih je isključena mogućnost značajnih negativnih utjecaja
strategija, programa ili plana na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja
ekološke mreže ili obrazloženje razloga na temelju kojih je utvrđena obveza
provedbe Glavne ocjene.
(8) Za strategije, planove i programe za koje je prema posebnom propisu iz
područja zaštite okoliša određena obveza strateške procjene, rješenje iz
stavaka 5. i 6. ovoga članka prilaže se uz odgovarajući zahtjev.