Seite 14 - buk8

Basic HTML-Version

(2) Za strategije, planove i programe, za koje je posebnim propisom kojim se
uređuje zaštita okoliša određena obveza strateške procjene, Prethodna ocjena
obavlja se prije pokretanja postupka strateške procjene utjecaja strategije,
plana i programa na okoliš.
(3) Za strategije, planove i programe, za koje je posebnim propisom kojim se
uređuje zaštita okoliša određena obveza strateške procjene ili je ona utvrđena
u postupku ocjene o potrebi strateške procjene, Glavna ocjena obavlja se u
okviru postupka strateške procjene utjecaja strategije, plana i programa na
okoliš.
Članak 27.
(1) Za zahvate za koje je posebnim propisom kojim se uređuje zaštita okoliša
određena ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, Prethodna ocjena
obavlja se u okviru postupka ocjene o potrebi procjene.
(2) Za zahvate za koje je posebnim propisom kojim se uređuje zaštita okoliša
određena obveza procjene utjecaja na okoliš, Prethodna ocjena obavlja se
prije pokretanja postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš.
(3) Za zahvat za koji je posebnim propisom kojim se uređuje zaštita okoliša
određena obveza procjene utjecaja na okoliš ili je ona utvrđena u postupku
ocjene o potrebi procjene, Glavna ocjena obavlja se u okviru postupka
procjene utjecaja zahvata na okoliš.
Ocjena prihvatljivosti zahvata
Članak 28.
(1) Ocjena prihvatljivosti zahvata provodi se, sukladno načelu
predostrožnosti, kako bi se utjecaji zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost
područja ekološkemreže sveli na razumnumjeru.
(2) Ocjena prihvatljivosti zahvata provodi se u okviru pripreme
namjeravanog zahvata, prije izdavanja lokacijske dozvole ili izdavanja
drugog potrebnog odobrenja za provedbu zahvata.
Članak 29.
(1)Ministarstvo provodi Prethodnu ocjenu i Glavnu ocjenu za zahvate:
– za koje središnje tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša provodi
postupak procjene utjecaja na okoliš ili postupak ocjene o potrebi procjene
utjecaja na okoliš prema posebnompropisu kojim se uređuje zaštita okoliša,
– na zaštićenom području u kategoriji nacionalnog parka, parka prirode i
posebnog rezervata.
(2) Upravno tijelo provodi Prethodnu ocjenu i Glavnu ocjenu za zahvate:
– za koje upravno tijelo provodi postupak procjene utjecaja na okoliš ili
postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš prema posebnom
propisu kojim se uređuje zaštita okoliša,
– na zaštićenom području u kategoriji regionalnog parka, značajnog
krajobraza, park-šume, spomenika prirode i spomenika parkovne
arhitekture,
– na području koje nije ujedno i zaštićeno područje, osim za zahvate iz stavka
1. podstavka 1. ovoga članka.
Članak 30.
(1) Za zahvat iz članka 27. stavka 2. ovoga Zakona, kao i za zahvat za koji nije
obvezna procjena utjecaja na okoliš, odnosno ocjena o potrebi procjene
utjecaja na okoliš, pravna i fizička osoba koja namjerava provesti zahvat (u
daljnjem tekstu: nositelj zahvata) podnosi nadležnom tijelu iz članka 29.
ovoga Zakona zahtjev za Prethodnu ocjenu.
(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka obvezno sadrži podatke o nositelju
zahvata i idejno rješenje zahvata.
(3) Nadležno tijelo iz članka 29. ovoga Zakona dužno je zatražiti prethodno
mišljenje Zavoda.
(4) Ako nadležno tijelo isključi mogućnost značajnih negativnih utjecaja
zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, donosi
rješenje da je zahvat prihvatljiv za ekološkumrežu.
(5) Ako nadležno tijelo ne isključi mogućnost značajnih negativnih utjecaja
zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, donosi
rješenje da je za zahvat obvezna Glavna ocjena.
(6) Rješenje iz stavaka 4. i 5. ovoga članka sadrži podatke o zahvatu, podatke
o ekološkoj mreži i obrazloženje razloga na temelju kojih je isključena
mogućnost značajnih negativnih utjecaja zahvata na ciljeve očuvanja i
cjelovitost područja ekološke mreže ili obrazloženje razloga na temelju kojih
je utvrđena obveza provedbe Glavne ocjene.
(7) Rješenje iz stavaka 4. i 5. ovoga članka nadležno tijelo dužno je donijeti u
roku od 30 dana od dana zaprimanja urednog zahtjeva.
(8) Za zahvate za koje se prema posebnom propisu iz područja zaštite okoliša
provodi postupak procjene utjecaja na okoliš, rješenje iz stavaka 4. ili 5.
ovoga članka prilaže se uz odgovarajući zahtjev.
(9) Za zahvat iz članka 27. stavka 1. ovoga Zakona rješenje doneseno u
postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sadrži i rezultate
Prethodne ocjene sukladno ovomčlanku, koji su obvezujući.
Članak 31.
(1) Za zahvat za koji je obvezna Glavna ocjena, nositelj zahvata podnosi
nadležnom tijelu iz članka 29. ovoga Zakona zahtjev za Glavnu ocjenu
zahvata.
(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka sadrži podatke o nositelju zahvata,
studiju o ocjeni prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu (u daljnjem tekstu:
studija) i rješenje iz članka 30. stavka 5. ovoga Zakona.
(3) O podnesenom zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka i studiji nadležno tijelo
zatražit će prethodno mišljenje Zavoda te istodobno informirati javnost i
provesti javnu raspravu na način propisan pravilnikom iz članka 24. stavka 5.
ovoga Zakona.
Članak 32.
(1) Studiju izrađuje osoba ovlaštena prema posebnom propisu kojim se
uređuju stručni poslovi zaštite okoliša (u daljnjem tekstu: ovlaštenik).
(2) Troškove izrade studije snosi nositelj zahvata.
(3) Ovlaštenik je dužan izraditi studiju na temelju podataka koji odražavaju
sadašnje stanje područja utjecaja zahvata.
(4) Ovlaštenik je odgovoran za istinitost, točnost i stručnu utemeljenost
studije.
Članak 33.
(1)Ako nadležno tijelo iz članka 29. ovoga Zakona utvrdi, uzimajući u obzir i
mišljenje javnosti, da planirani zahvat ima ili se ne može isključiti značajan
negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže,
unatoč mjerama ublažavanja, rješenjem odbija zahtjev iz članka 31. ovoga
Zakona uz uputu da je za zahvat moguće pokrenuti postupak utvrđivanja
prevladavajućeg javnog interesa i odobrenje zahvata uz kompenzacijske
uvjete.
(2)Ako nadležno tijelo iz članka 29. ovoga Zakona utvrdi, uzimajući u obzir i
mišljenje javnosti, da planirani zahvat nema značajan negativan utjecaj na
ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, donosi rješenje o
prihvatljivosti zahvata za ekološkumrežu.
(3) Rješenje iz stavka 2. ovoga članka sadrži podatke o zahvatu, mjere
ublažavanja negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja
ekološke mreže i program praćenja i izvješćivanja o stanju ciljeva očuvanja i
cjelovitosti područja ekološkemreže.
(4) Nadležno tijelo donosi rješenje iz stavaka 1. i 2. ovoga članka u roku od 30
dana od dana zatvaranja javne rasprave.
(5) Za zahvate za koje se prema posebnim propisima iz područja zaštite
okoliša provodi postupak procjene utjecaja na okoliš, rješenje doneseno u
tom postupku sadrži i rezultate Glavne ocjene sukladno ovom članku, koji su
obvezujući.
Članak 34.
(1) Nositelj zahvata za koji je doneseno rješenje o odbijanju zahvata, može
Ministarstvu podnijeti zahtjev za utvrđivanje prevladavajućeg javnog
interesa i odobrenje zahvata uz kompenzacijske uvjete.
(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka sadrži opis utjecaja zahvata na ciljeve
očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, razloge kojima se opravdava
postojanje prevladavajućeg javnog interesa i prijedlog kompenzacijskih
uvjeta.
Članak 35.
(1) O podnesenom zahtjevu iz članka 34. ovoga Zakona Ministarstvo će
zatražiti mišljenje Zavoda te istodobno informirati javnost i provesti javnu
raspravu na način propisan pravilnikom iz članka 24. stavka 5. ovoga Zakona.
(2)AkoMinistarstvo utvrdi da, uzimajući u obzir mišljenje iz stavka 1. ovoga
članka, nije moguće odrediti kompenzacijske uvjete, rješenjem odbija
zahtjev iz članka 34. ovoga Zakona u roku od 30 dana od dana zatvaranja
javne rasprave.
Članak 36.
(1) Kompenzacijski uvjeti utvrđuju se ovisno o predviđenom oštećenju
područja ekološkemreže te omogućnosti povrata u doprirodno stanje.
(2) Oblici kompenzacijskih uvjeta, među ostalim, mogu biti:
– uspostavljanje područja koje ima obilježja kao oštećeno ili uništeno
područje ekološkemreže,
– uključivanje novog područja u ekološku mrežu, koje ima obilježja kao
oštećeno ili uništeno područje ekološkemreže.
(3) Kompenzacijski uvjet ne može biti plaćanje novčanog iznosa u
vrijednosti prouzročenog oštećenja na području ekološkemreže.