Seite 13 - buk8

Basic HTML-Version

– raspisuje javni natječaj za izbor ravnatelja Zavoda,
– raspisuje javni natječaj te imenuje i razrješava stručnog voditelja i čelnike
unutarnjih ustrojstvenih jedinica Zavoda,
– donosi pravilnik o unutarnjem ustrojstvu, pravilnik o plaćama i druge opće
akte određene aktomo osnivanju i statutom,
– donosi odluke o stjecanju, opterećenju i otuđenju nekretnina u vlasništvu
Zavoda ili druge imovine do iznosa utvrđenog aktom o osnivanju i statutom,
samostalno, a iznad toga uz suglasnost Vlade,
– odlučuje o drugim pitanjima utvrđenim ovim Zakonom, aktom o osnivanju
i statutom, kao i o drugim pitanjima koja se odnose na upravljanje Zavodom,
a za koja nije propisana nadležnost ravnatelja.
(5) Upravno vijeće donosi statut Zavoda uz suglasnost Vlade, a pravilnik o
unutarnjem ustrojstvu Zavoda i pravilnik o plaćama Zavoda uz suglasnost
Ministarstva.
(6) Upravno vijeće dostavlja Ministarstvu izvješće o ostvarenju godišnjeg
programa rada Zavoda do 1. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku
godinu. Upravno vijeće svakih pet godina dostavlja Vladi putem
Ministarstva izvješće o ostvarenju višegodišnjeg programa rada Zavoda.
Članak 17.
(1) Voditelj Zavoda je ravnatelj Zavoda.
(2) Ravnatelj zastupa i predstavlja Zavod.
(3) Ravnatelj ima prava i obveze utvrđene zakonom, aktom o osnivanju i
statutomZavoda.
(4) Ravnatelja imenuje i razrješujeVlada na prijedlogministra.
(5) Ravnatelja se imenuje na temelju javnog natječaja kojeg raspisuje
upravno vijeće. Mandat ravnatelja traje četiri godine i ista osoba može biti
ponovo izabrana.
(6) Za ravnatelja može se imenovati osoba koja ima završen preddiplomski i
diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski
sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, s najmanje pet
godina radnog iskustva u struci, te ispunjava druge uvjete propisane statutom
Zavoda.
(7) Djelokrug, ovlaštenje i odgovornosti te postupak imenovanja i razrješenja
ravnatelja uređuju se aktomo osnivanju i statutomZavoda.
Članak 18.
(1) Stručni rad Zavoda vodi stručni voditelj Zavoda čija se prava, dužnosti i
odgovornosti te uvjeti koje mora ispunjavati utvrđuju aktom o osnivanju i
statutom.
(2) Za stručnog voditelja može se imenovati osoba koja ima završen
preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i
diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz
prirodnog, biotehničkog ili biomedicinskog područja, s najmanje pet godina
radnog iskustva u struci, te ispunjava druge uvjete propisane statutom
Zavoda.
(3) Djelokrug i ovlaštenje te postupak imenovanja i razrješenja stručnog
voditelja uređuju se aktomo osnivanju i statutomZavoda.
III. KORIŠTENJE PRIRODNIH DOBARA I PROSTORA TE OCJENA
PRIHVATLJIVOSTI ZA EKOLOŠKU MREŽU
1. Korištenje prirodnih dobara i prostora
Članak 19.
(1) Korištenje prirodnih dobara provodi se na temelju planova gospodarenja
prirodnim dobrima vodeći računa o očuvanju bioraznolikosti, krajobrazne
raznolikosti i georaznolikosti.
(2) Zabranjeno je korištenje prirodnih dobara na način koji uzrokuje:
– oštećivanje površinskih ili podzemnih geoloških, hidrogeoloških i
geomorfoloških vrijednosti,
– narušavanje povoljnog stanja divljih vrsta i staništa,
– smanjenje bioraznolikosti, krajobrazne raznolikosti i georaznolikosti.
Članak 20.
(1) Planovi gospodarenja prirodnimdobrima sadrže uvjete zaštite prirode.
(2) U postupku izrade planova gospodarenja prirodnim dobrima vlasnici,
nositelji prava ili izrađivači planova dužni su od Ministarstva ishoditi uvjete
zaštite prirode. Uvjeti zaštite prirode izdaju se u obliku rješenja.
(3) Zahtjev iz stavka 2. ovoga članka obvezno sadrži:
– podatke o nazivu plana gospodarenja, nazivu i adresi vlasnika ili nositelja
prava, o razdoblju za koje se izrađuje plan i podatke o nazivu i adresi
izrađivača plana,
– akt nadležnog tijela iz kojega je vidljivo da je pravna ili fizička osoba
vlasnik ili nositelj prava na području obuhvata plana, akt o ustanovljenju
područja obuhvata plana (lovoovlaštenici) i kartografski prikaz područja
obuhvata plana.
(4) U postupku izdavanja rješenja iz stavka 2. ovoga članka Zavod na zahtjev
Ministarstva izrađuje stručnu podlogu. Stručna podloga sadrži pregled
zaštićenih dijelova prirode, područja ekološke mreže i ekološki značajnih
područja s pripadajućim kartografskim prikazom, prijedlog mjera zaštite i
smjernica za održivo korištenje prirodnih dobara i područja ekološke mreže
te mjera za očuvanje bioraznolikosti, krajobrazne raznolikosti i
georaznolikosti.
(5) Ministarstvo je dužno stranki izdati rješenje iz stavka 2. ovoga članka u
roku od 60 dana od dana primitka urednog zahtjeva. Ako Ministarstvo u
navedenom roku ne izda rješenje, smatra se da su uvjeti zaštite prirode izdani.
Članak 21.
(1) U svrhu propisivanja mjera, odnosno smjernica za zaštitu i očuvanje
prirodnih vrijednosti u prostornim planovima, u postupku izrade tih planova
utvrđuju se zahtjevi zaštite prirode.
(2) Zahtjeve zaštite prirode iz stavka 1. ovoga članka čine uvjeti zaštite
prirode, pregled zaštićenih dijelova prirode i područja ekološke mreže te
ekološki značajnih područja s pripadajućim kartografskim prikazom, a
utvrđuje ihMinistarstvo.
Članak 22.
(1) Planovi gospodarenja prirodnim dobrima iz članka 20. ovoga Zakona koji
obuhvaćaju zaštićeno područje ili čija provedba može imati značajan
negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže
donose se uz prethodnu suglasnost Ministarstva.
(2) Prostorni planovi iz članka 21. ovoga Zakona koji obuhvaćaju zaštićeno
područje ili čija provedba može imati značajan negativan utjecaj na ciljeve
očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže donose se uz prethodno
mišljenjeMinistarstva.
Članak 23.
(1) Ministarstvo utvrđuje uvjete zaštite prirode prije pokretanja postupka
lokacijske dozvole ili tijekom postupka izdavanja lokacijske dozvole za
zahvate izvan granica građevinskog područja za građevine za koje središnje
tijelo državne uprave nadležno za poslove prostornog uređenja i graditeljstva
izdaje lokacijsku dozvolu prema posebnom propisu kojim se uređuje
prostorno uređenje.
(2) Upravno tijelo utvrđuje uvjete zaštite prirode prije pokretanja postupka
lokacijske dozvole ili tijekom postupka izdavanja lokacijske dozvole za
zahvate izvan granica građevinskog područja, osim zahvata iz stavka 1.
ovoga članka.
2. Ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu
Članak 24.
(1) Ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu (u daljnjem tekstu: Ocjena
prihvatljivosti) je postupak kojim se ocjenjuje utjecaj plana, programa ili
zahvata, samog i s drugim planovima, programima ili zahvatima, na ciljeve
očuvanja i cjelovitost područja ekološkemreže.
(2) Ocjena prihvatljivosti provodi se za plan, program ili zahvat, odnosno
dijelove plana, programa ili zahvata koji sam ili s drugim planovima,
programima ili zahvatima može imati značajan negativan utjecaj na ciljeve
očuvanja i cjelovitost područja ekološkemreže.
(3) Ocjena prihvatljivosti provodi se i za strategije za koje je posebnim
propisompropisana obveza strateške procjene.
(4) Ocjena prihvatljivosti ne provodi se za plan, program ili zahvat, odnosno
dijelove plana, programa ili zahvata neposredno povezane i nužne za
upravljanje područjemekološkemreže.
(5) Detaljni sadržaj zahtjeva iz članaka 30., 31., 34. i 48. ovoga Zakona,
sadržaj studije o ocjeni prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, način
informiranja i sudjelovanja javnosti i Popis posebno ugroženih i značajnih
stanišnih tipova i vrsta propisujeministar pravilnikom.
Članak 25.
Ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže sastoji se od: prethodne
ocjene prihvatljivosti (u daljnjem tekstu: Prethodna ocjena), glavne ocjene
prihvatljivosti (u daljnjem tekstu: Glavna ocjena) te utvrđivanja
prevladavajućega javnog interesa i odobravanja zahvata uz kompenzacijske
uvjete.
Članak 26.
(1) Za strategije, planove i programe, za koje je posebnim propisom kojim se
uređuje zaštita okoliša određena ocjena o potrebi strateške procjene,
Prethodna ocjena obavlja se u okviru postupka ocjene o potrebi strateške
procjene.