Seite 12 - buk8

Basic HTML-Version

bioraznolikosti i georaznolikosti te način njezina provođenja.
(3) Strategija se izrađuje na temelju Izvješća o stanju prirode u Republici
Hrvatskoj, a sadrži osobito:
– načela Strategije i opće strategijske ciljeve,
– ocjenu stanja,
– posebne ciljeve s pokazateljima učinka,
– aktivnosti za provedbu posebnih ciljeva s oznakom prioriteta i mogućim
izvorima financiranja,
– pokazatelje uspješnosti provedbe aktivnosti.
Članak 11.
(1) Strategiju izrađuje središnje tijelo državne uprave nadležno za zaštitu
prirode (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) u suradnji s drugim središnjim
tijelima državne uprave. Izradu Strategije koordiniraMinistarstvo.
(2) Strategiju, na prijedlog Vlade Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu:
Vlada), donosi Hrvatski sabor.
(3) Strategija se objavljuje u „Narodnimnovinama“.
(4) Svakih pet godina Ministarstvo obavlja analizu ostvarenja ciljeva i
provedbe aktivnosti utvrđenih Strategijom te po potrebi predlaže donošenje
izmjena i/ili dopuna Strategije, odnosno nove
Strategije.
Članak 12.
(1) Za potrebe analize ostvarivanja ciljeva i aktivnosti Strategije izrađuje se
Izvješće o stanju prirode u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: Izvješće o
stanju prirode).
(2) Izvješće o stanju prirode se izrađuje za razdoblje od pet godina, a sadrži
osobito:
– analizu ugroženosti, razloge ugroženosti i probleme zaštite ekosustava,
stanišnih tipova i divljih vrsta, i georaznolikosti, s ocjenom stanja,
– analizu ugroženosti, razloge ugroženosti i probleme zaštite zaštićenih
područja i ekološkemreže, s ocjenom stanja,
– analizu zakonodavnog i institucionalnog okvira,
– analizu provedbe Strategije,
– podatke o izvorima i korištenju financijskih sredstava za zaštitu prirode.
(3) Prijedlog Izvješća o stanju prirode izrađuje Zavod.
(4) Izvješće o stanju prirode Vladi predlaže Ministarstvo, a Vlada ga podnosi
Hrvatskome saboru na prihvaćanje.
Obavljanje upravnih i stručnih poslova zaštite prirode
Članak 13.
(1) Upravne i stručne poslove zaštite prirode obavlja Ministarstvo i upravno
tijelo jedinica područne (regionalne) samouprave nadležno za zaštitu prirode
(u daljnjem tekstu: upravno tijelo), osim onih poslova koji su ovim Zakonom
ili drugim propisom preneseni u nadležnost drugom tijelu državne uprave,
Zavodu, javnim ustanovama ili jedinicama lokalne i područne (regionalne)
samouprave.
(2) Jedinice područne (regionalne) samouprave dužne su u skladu s ovim
Zakonom, Strategijom i dokumentima prostornog uređenja:
– skrbiti se o očuvanju bioraznolikosti i georaznolikosti na svome području,
– osiguravati uvjete za zaštitu i očuvanje vrsta, staništa te stanišnih tipova,
– proglašavati i ukidati zaštitu područja iz svoje nadležnosti,
– osiguravati uvjete za zaštitu i očuvanje zaštićenih područja i područja
ekološkemreže iz svoje nadležnosti,
– sudjelovati u postupku proglašavanja zaštićenih područja koje proglašava
Vlada ili Hrvatski sabor,
– sudjelovati u izradi planova upravljanja zaštićenim područjima i
područjima ekološkemreže iz svoje nadležnosti,
– skrbiti se o promicanju zaštite prirode te poticati rad strukovnih i drugih
udruga čija djelatnost ima za cilj zaštitu prirode,
– pratiti stanje očuvanosti prirode (monitoring) te o stanju očuvanosti
podnositi izvješćaMinistarstvu i Zavodu,
– voditi evidenciju o podacima važnimza zaštitu prirode,
– izvješćivati javnost o stanju prirode na svom području i o poduzetim
mjerama radi njezine zaštite i očuvanja,
– pružati stručnu i drugu pomoć tijelima lokalne samouprave u zaštiti prirode
na njihovu području,
– obavljati i druge poslove propisane ovim Zakonom i na temelju njega
donesenimpropisima.
Članak 14.
(1) Stručne poslove zaštite prirode za RepublikuHrvatsku obavlja Zavod.
(2) Zavod je javna ustanova koja svoju djelatnost obavlja kao javnu službu.
Članak 15.
(1) Zavod u okviru svoje djelatnosti obavlja stručne poslove zaštite prirode
koji se odnose na:
– prikupljanje, obradu i analizu prikupljenih podataka u vezi sa zaštitom
prirode,
– izradu i održavanje odgovarajućih baza podataka o divljim i stranim
invazivnim vrstama, stanišnim tipovima, ekosustavima, zaštićenim
područjima i ekološki značajnim područjima, područjima ekološke mreže,
georaznolikosti te speleološkimobjektima,
– uspostavu i vođenje Informacijskog sustava zaštite prirode, u sklopu kojeg
uspostavlja i održava Katalog vrsta i staništa te Katastar speleoloških
objekata,
– procjenjivanje ugroženosti sastavnica biološke raznolikosti, uključujući
izradu crvenog popisa ugroženih zavičajnih divljih vrsta,
– standardizaciju metodologije i protokola, praćenje stanja očuvanosti
bioraznolikosti i georaznolikosti i predlaganjemjera za njihovu zaštitu,
– uspostavu sustava za praćenje uhvaćenih, usmrćenih i ozlijeđenih strogo
zaštićenih vrsta,
– pripremanje stručnih podloga za zaštitu i očuvanje dijelova prirode,
ekološki značajnih područja i ekološkemreže,
– razvoj standarda vezanih uz planiranje upravljanja, provedbu planova i
procjenu učinkovitosti upravljanja zaštićenim područjima, ekološki
značajnimpodručjima te područjima ekološkemreže,
– izradu stručnih podloga za planiranje upravljanja divljimvrstama, osim ako
drugimpropisomnije drugačije uređeno,
– izradu stručnih podloga za potrebe utvrđivanja uvjeta zaštite prirode za
planove gospodarenja prirodnimdobrima i zahtjeva zaštite prirode za potrebe
prostornog planiranja,
– obavljanje analiza, objedinjavanje rezultata i izradu izvješća o stanju
prirode i zaštite prirode,
– prikupljanje i obradu podataka te izradu izvješća sukladno s propisima
Europske unije,
– prikupljanje i obradu podataka, izradu pokazatelja stanja biološke
raznolikosti te sudjelovanje u izradi izvješća prema Europskoj agenciji za
okoliš,
– stručne poslove u vezi s postupkom ocjene prihvatljivosti za ekološku
mrežu,
– stručne poslove u vezi s procjenom utjecaja, kontrole širenja i uklanjanja
stranih vrsta, ponovnog uvođenja i repopulacije divljih vrsta na prirodu,
– stručne poslove u vezi s prekograničnim prometom i trgovinom divljim
vrstama,
– pripremanje i provođenje projekata i programa u području zaštite prirode,
– sudjelovanje u provođenju međunarodnih ugovora o zaštiti prirode kojih je
Republika Hrvatska stranka i sudjelovanje u pripremi izvješća,
– sudjelovanje u radumeđunarodnih stručnih i ostalih tijela vezanih uz zaštitu
prirode,
– organiziranje i provođenje edukacije djelatnika u zaštiti prirode te odgojno-
obrazovnih i promidžbenih aktivnosti u zaštiti prirode,
– davanje stručnih mišljenja na traženje Ministarstva, javnih ustanova i
upravnih tijela,
– obavljanje i drugih poslova utvrđenih ovimZakonom.
(2) Zavod obavlja poslove iz stavka 1. ovoga članka u skladu s godišnjim i
višegodišnjimprogramom rada.
(3) Godišnji i višegodišnji program rada iz stavka 2. ovoga članka donosi
Zavod uz suglasnost Ministarstva.
(4) O ostvarenju godišnjeg i višegodišnjeg programa rada Zavod podnosi
izvješćeMinistarstvu i Vladi na način propisan statutomZavoda.
(5) Nadležna tijela i mjerodavne institucije dužni su podatke o stanju prirode
koji se prikupljaju sukladno s ovimZakonomdostavljati Zavodu.
(6) Sredstva za obavljanje djelatnosti Zavoda propisane ovim Zakonom
osiguravaju se u državnomproračunu i iz drugih izvora u skladu sa zakonom.
Članak 16.
(1) Zavodomupravlja upravno vijeće. Upravno vijeće ima pet članova.
(2) Predsjednika i članove upravnog vijeća imenuje i razrješuje Vlada na
prijedlog ministra nadležnog za poslove zaštite prirode (u daljnjem tekstu:
ministar).
(3) Sastav, način izbora, trajanje njihova mandata, način donošenja odluka
upravnog vijeća, visinu naknade za rad predsjednika i članova upravnog
vijeća uređuje se aktomo osnivanju i statutom.
(4) Upravno vijeće:
– donosi statut Zavoda,
– donosi poslovnik o svom radu,
– donosi godišnji i višegodišnji program rada Zavoda i prati njegovo
izvršavanje,
– donosi godišnji financijski plan Zavoda i godišnji obračun,