Seite 104 - buk8

Basic HTML-Version

102 BUK
- SPELEOLOGIJA
Ravnokrilci (Orthoptera) zastupljeni su troglo-
filnimdalmatinskimšpiljskimkonjicem
Dolichopoda
araneiformis
(Burmeister, 1838), endemom Dina-
rida i najvećim ravnokrilcem hrvatskih špilja (duži-
ne oko 20 mm), troglofilnom vrstom
Troglophilus
ovuliformis
Karny, 1907, endemom Dinarida, i tro-
glofilnim dalmatinskim šturkom
Gryllomorpha dal-
matina
Ocskay, 1832, rasprostranjenim na cijelom
Mediteranu.
Od grizlica (Psocoptera) u špilji se nalaze sub-
troglof ilne jedinke roda
Psyllipsocus
, česte u
mediteranskimšpiljama.
U jezeru i kanalima špilje živi stabilna popula-
cija čovječje ribice
Proteus anguinus
Laurenti, 1768,
stigobiontog vodozemca (Amphibia), najveće pod-
zemne vodene životinje u Europi, endema Dinarida,
prvi put otkrivenoguNP „Krka“ 1989. godine
.
U ulaznom djelu špilje (do 150 m dubine) cijele
godine borave šišmiši (Chiroptera). Špilja je ljetno
boravište devet vrsti šišmiša (do 10 000 jedinki):
dugonogog šišmiša
Myotis capaccinii
(Bonaparte,
1837), južnog potkovnjaka
Rhinolophus euryale
Blasius, 1835, velikog potkovnjaka
Rhinolophus fer-
rumequinum
(Schreber, 1774), malog potkovnjaka
Rhinolophus hipposideros
(Bechstein, 1800),
blazijevog potkovnjaka
Rhinolophus blasii
Peters,
1866, oštrouhog šišmiša
Myotis blythii
(Tomes,
1857), r
iđeg šišmiša Myotis emarginatus
Geoffroy
1806, velikog šišmiša
Myotis myotis
(Borkhausen,
1797) i dugokrilog pršnjaka
Miniopterus schreibersii
(Kuhl, 1817). U zimskom razdoblju u špilji obitavaju
samo veliki i mali potkovnjak.
Od navedenih pedeset vrsta životinja, jeda-
naest (22%) je ugroženo i uvršteno u crvene knjige –
u Crvenu knjigu špiljske faune Hrvatske
Monolistra
pretneri spinolosa
Sket, 1965 u kategoriji ugrožene
svojte a
Sphaeromides virei mediodalmatina
Sket,
1964 u kategoriji osjetljive svojte, u Crvenu knjigu
vodozemaca i gmazova Hrvatske
Proteus anguinus
Laurenti, 1768 u kategoriji osjetljive svojte i u
Crvenu knjigu sisavaca Hrvatske
Myotis capaccinii
(Bonaparte, 1837) i
Miniopterus schreibersii
(Kuhl,
1819) u kategoriji ugrožene svojte,
Rhinolophus
blasii
Peters, 1866 i
Rhinolophus euryale
Blasius,
1853 u kategoriji osjetljive svojte te
Rhinolophus
ferrumequinum
(Schreber, 1774),
Rhinolophus
hipposideros
(Bechstein, 1800),
Myotis myotis
(Borkhausen, 1797) i
Myotis emarginatus
(Geoffroy,
1806) u kategoriji potencijalno ugrožene svojte.
Marija Marguš i Drago Marguš
Čovječja ribica
(Proteus anguinus)