Seite 100 - buk8

Basic HTML-Version

SPELEOLOGIJA
Špilja Miljacka 2
Nalazi se na desnoj obali rijeke Krke, dvje-
stotinjak metara nizvodno od Miljacka slapa, na
nadmorskoj visini od 115 m. Špilja je najduži
topografski snimljen speleološki objekt na području
NP „Krka“, istražen u dužini od 2 800 m. Zadnja
istraživanja glavnog kanala 2010. godine završila su
u velikoj „dvorani“, dimenzija 30x20 m, iza petog
sifona. U dvorani se nalazi šesti sifon pa se pretpo-
stavlja da se glavni kanal nastavlja. Na temelju
prikupljenih speleomorfoloških podataka špilja je
po morfološkom tipu kategorizirana u etažni i
razgranati speleološki objekt. Oblikovana je unutar
prominskih naslaga uzduž rasjedne zone što se
pruža u pravcu SZ-JI i poprečnih pukotina koje su
utjecale na formiranje širih dijelova u glavnom
kanalu. Rezultat je erozijskog rada vode duž
rasjedne zone što se pruža u pravcu SJ-JI. Prema
genetskom tipu pripada tektonsko-erozijskim
(poligenetskim) speleološkim objektima. Ubraja se
u vrijedan dio hrvatske geobaštine. U ulaznom
dijelu prevladavaju konglomerati i laporoviti
vapnenci a završni kanal u potpunosti je oblikovan
unutar laporovitih vapnenaca. Špilja je jaki
periodički izvor. Za visokog vodostaja njom teče
98 BUK
- SPELEOLOGIJA